Preito entre Martín de Losada e Alonso Suárez de Moure

 

Dúas familias fidalgas adquiriron un protagonismo moi especial na terra de Chantada. Son os Moure e os Enríquez da Pousa de Quintela. Non é que as demais familias das casas de Piñeiro, San Fiz, Cartelos, Basán, etc.(1) non o tivesen, senón que os Moure e os Enríquez foron os sinalados para acaparar os principais postos “políticos” e a propiedade da terra -con consentimento fundamentalmente do mosteiro de San Salvador de Asma como titular do dominio directo como máis adiante veremos-. Estas dúas familias mantivéronse separadas durante moitos anos ata que por razón de alianzas matrimoniais e avatares do destino pasaron primeiro a unirse entre elas e despois a constituírse no marquesado de Valladares. A unión dos Enríquez e os Moure da Pousa de Quintela produciuse a principios do século XVIII cando en 1723 don Benito Alonso Enríquez herda os morgados da Pousa de Quintela e dos Moure. Poucos anos despois, en 1753, o Consello de Castela deulle posesión do importante Marquesado de Valladares(2).

Segundo o reverso do privilexio de Carlos V para que o monastiero de Chantada puidese apear terras, no ano de 1537 Alonso de Moure era xuíz de Chantada. Aínda que a data aparece cortada, o ano de 1537 pódese dar como bo por facerse referencia a este privilexio nos primeiros folios do Libro de Granería del Monasterio de Chantada iniciado en 1696,cuando fala do libro de Apeos Vellos: «Os chamados Apeos Vellos que se citan como tales están nun tomo e fixéronse por Fray Alonso de Segovia con facultade do Señor Carlos Quinto do ano 1537 ante Alonso Vazquez de quen estan signados».:

 

Pero é necesario remontarse ao ano de 1559, cando Alonso de Moure o Vello, Xuiz de Chantada e Rexedor de Ourense, fixo o seu testamento(3), no que entre outras cousas dispuxo que melloraba ao seu fillo Antonio e que, caso de que morrese sen fillos, os bens pasasen aos seus netos, fillos de Ana e Ynés de Moure:“OTRO si digo, y es mi voluntad de mejorar, y por la presente mejoro a Antonio de Moure mi hijo legitimo y de Costança Sanchez mi mujer en el tercio y quinto de todos mis bienes, muebles y rayzes derechos, y acciones, et ibi. Y si por caso Dios nuestro Señor fuesse servido de llevar para si al dicho Antonio de Moure mi hijo, sin tener hijo legitimo, y de legitimo matrimonio, en tal caso y no de otra menera el dicho tercio y quinto se vuelva, parta, y divida en esta menera, que la mitad del, con los mismos vínculos y firmeças arriba dichas, e que sobre ello se dixeren e declararen los aya y lleve Alonso de Moure mi nieto, hijo legitimo de Martin de Lossada y de Ana de Moure mi hija, y la otra mitad, y de la misma manera la aya y lleve Alonso Suarez de Moure hijo legitimo de Juan Suarez y de Ynes de Moure mi hija legitima con que cada uno dellos sean obligados sus madres y padres a vincular a la dicha mejora, que ansi les hago la legitima quanto de mis bienes han de aver para que siempre anden juntos con los vinculos y firmeças arriba dichas, y con condición que el que ansi no lo quisiere cumplir que el otro que lo cumpliere, suceda y aya, y lleve el dicho tercio y quinto enteramente sin contradicion alguna.”Catro anos despois de facer o seu testamento outorgou un codicilo, contendo nunha das súas cláusulas o seguinte.“Digo que por quanto yo hize mi testamento antes de ahora por ante Rodrigo Gato, escribano del numero de la ciudad de Orense, por el qual por una clausula del dicho mi testamento mejore en el tercio y quinto de todos mis bienes a Antonio de Moure mi hijo legitimo y de Costança Sanchez de Cadorniga mi mujer, y que si el dicho Antonio de Moure mi hijo se muriesse sin hijos legitimos sucediesse en la dicha mejora Alonso de Moure, hijo de Martin de Lossada y Ana de Moure mi hija, y Alonso de Moure hijo de Juan Suarez de Somoça y de Ynes Moure mi hija, entrambos a dos mis nietos, y con ciertas condiciones contenidas en el dicho mi testamento en especial, que el dicho vinculo de mejora tercio y quinto, siempre anduviesse junto y no se partiesse ni dividiesse en ningún tiempo siempre jamás, mando y quiero, y es mi voluntad, que si cualquiera de los mis nietos se falleciessen, sin herederos legitimos, en tal caso, quiero y es mii voluntad, que qualquiera de ellos que quedare vivo suceda y herede la dicha mejora de tercio y quinto y vinculo y legitimas para que siempre suceda en el dicho vinculo el hijo mayor, como ya va dicho en el otro mi testamento, que antes de ahora tengo hecho.”
Coas anteriores disposicións morreu Alonso de Moure o Vello, e sucedeulle na mellora Antonio de Moure, ata que morreu sen fillos (ver cadro xenealóxico adxunto).


Á súa morte sucederon na mellora os seus netos Alonso Suarez de Moure e Alonso de Lossada Moure, e en cumprimento das condicións postas por Alonso de Moure el Viejo, Juan Suarez e Ynés de Moure, pais de Alonso Suarez de Moure, melloran ao dito Alonso Suarez de Moure en terzo e quinto de todos os bens que comprendía o testamento de Alonso de Moure el Viejo.

Ana de Moure parece que, mediante testamento outorgado en 1571, nun primeiro momento mellorou o seu fillo na lexítima que recibira do seu pai e xunto co seu marido Martín de Lossada no terzo e quinto dos seus bens. Pero pouco despois, este testamento foi revogado por outro do ano 1575, e parte das súas propiedades foron vendidas na súa maior parte a Alvaro de Losada, de Allariz. Cando se produciu o falecemento de Ana de Moure e do seu fillo Alonso Lossada de Moure sen descendentes, Alonso Suarez de Moure apoderouse de todos os bens da mellora que en Alonso de Lossada de Moure fixera o seu avó.

Martín de Lossada no ano 1602 interpuxo demanda a Alonso Suarez de Moure ante o Gobernador e Alcaldes Maiores do Reino de Galicia alegando que era sobriño de Alonso Lossada de Moure e que lle pertencían os bens por morrer o seu tío sen descendentes lexítimos e pediu que se lle dese posesión dos devanditos bens.

Os Alcaldes Maiores ditaron sentenza no sentido de non dar a Martín de Lossada a posesión que pedía, e absolveron a Alonso Suárez de Moure, pero que «esto no se entendiese en quanto a bbienes acrecentados al vínculo»

A esta sentenza recorreron as dúas partes ante a Real Audiencia de Valladolid: Martín de Lossada por non lle dar a posesión dos bens e Alonso Suarez de Moure por non o declarar sucesor.

Con data 25 de xaneiro de 1605, despois de facer ambas as dúas partes petición de agravios, Alonso Suarez de Moure dixo que tivera noticias de que Alonso de Moure o seu avó fixera un codicilo en que expresaba a súa intención de que se calquera dos seus dous netos falecese sen herdeiros lexítimos, o que quedara vivo herdase a devandita mellora.

Recuperado o codicilo do rexistro do escribán Juan Salgado do couto da Barra -ante quen se fixera dito codicilio había moitos anos-, Martín de Losada alegou contra el dicindo que era falso.

Cos devanditos papeis, a Real Audiencia confirmou a sentenza dada polos Alcaldes Maiores do Reino de Galicia e ditou a súa declarando a Alonso Suarez de Moure sucesor lexítimo dos vínculo sobre o que preiteara.

Xa no ano de 1612 Martín de Lossada puxo outra demanda ao dito Alonso Suarez de Moure ante os Alcaldes Maiores do Reino de Galicia, dicindo que a el lle pertencían os bens vinculados por Alonso de Moure e que debía declarárselle sucesor deles, e que se condenase a Alonso Suarez de Moure a que llos restituíse con froitos.

Despois dun primeiro fallo adverso da sala de Alcaldes Maiores do Reino de Galicia, Martín de Lossada recorreu en grao de apelación ante a Real Chancillería de Valladolid que, en Sentenza do 5 de agosto de 1612 dispuxo en sentenza definitiva(4):

 “Fallamos.. que debemos condenar y condenamos al dcho Alonso Suarez de a Semoza a que dentro de nueve días que fuere Requerido con la carta Exª de esta nuestra sentencia de se entregue y restituya al dcho. Martín de Losada la mitad de todos los bienes muebles y raíces que a vinculado Alonso de Moure el Viejo por su testamento con que murió de que fue poseedor Alonso de Losada defunto y ansimismo resituya el dcho Alonso Suarez a el dcho Martin de Losada la legitima del dcho  Martin de Losada la legitima que Ana de Moure abuela legitima del dcho Martin de Losada añadió yncorporo en el dicho vinculo con los frutos que dichos bienes que nubieron rentado…” (fol. 3v)

O Arquivo do Mosteiro de San Salvador de Asma (Chantada) conserva un documento(5) de principios do século XVII, coa copia da carta executoria e os autos de execución desta sentenza, toma de posesión das propiedades, etc., referido todo só os bens que pertencían ao dito mosteiro:

”Execución de la carta executoria ganada a pedimento de Martin de Losada vezino de la villa de Chantada contra Alonso Suarez de Moure, vezino de Lagariños sobre razón de vínculo e mayorazgo que fundo Alonso de Moure el Viexo y Ana de Moure abuela del dcho Martín de Losada”.

No que se expresa que:

“por sentencia de revista se había condenado al dcho Alonso Suarez a que restituyese los dchos bienes con frutos de que se le abia librado carta executoria”.

Da queixa presentada por Martín de Losada sobre os inconvenientes por parte de Alonso Suarez para a execución da sentenza, pódese deducir que a devandita execución non se realizou sen dificultades.

“Le echo Alonso Suarez las mayores molestias y vexaciones que había podido amenaçandole sus testigos y sobornando a otros y procurando prendiesen a los de su parte y a sus procuradores”.

Tamén Martin de Losada presentara os seus agravios contra Francisco de Acuña, solicitador da Real Audiencia de Valladolid, porque:

“Había pedido ante un alcalde de esta corte execución contra su parte por nobenta ducados que pretendia le devia de la solicitud del dicho negocio no siendo asi como mostraría a su tiempo y había sacado requisitoria para que las justicias de Chantada prendieran a su parte”.

E que por virtude da devandita requisitoria e pola amizade que o devandito solicitador tiña con Alonso Suarez:

“Le avian preso y le avian inviado a esta ciudad con dos guardias lo qual había sido notable exceso y cautela y cosa digna de remedio y castigo”.

Porque ben sabía o solicitador Francisco de Acuña que Martin de Losada non podería facer efectivas as súas débedas ata que tomase posesión dos seus futuros bens:

“…Había litigado por pobre y que su remedio y el pago e satisfacion de sus deudas consistía en tomar posesión de los bienes de los dchos mayorazgos e cobrar los frutos en virtud de la dicha executoria e quel dcho Francisco de Acuña deviera antes ayudar que no embaraçar y empatársela pidiendo semexante execucion…”.

 

Martín de Losada non dubidara en pedir o amparo do alto tribunal e o resarcimento dos danos. Así consta na carta executoria:

“…Por lo cual nos pidió e suplico mandásemos castigar semejantes delitos y excesos y prender al dcho Alonso Suarez e rescindir a su parte los daños que de lo susodicho se le abian seguido…que estimaba en quinientos ducados…”.

Pero o tribunal reacciona aínda que timidamente. En auto do 31 de Xullo de 1615 a Audiencia de Valladolid manda que Alonso Suarez de Moure se afaste do lugar onde se executa a carta executoria e que pague dez días de salario ao xuíz executor por impedir a execución da dita carta executoria:

“…Quel dcho Alonso Suarez de Moure salga quatro leguas del lugar donde se executa la carta executoria y que el dcho Alonso Suarez de Moure de y pague diez días de salario al dcho juez executor por aver impedido la execucion de la carta executoria …”.

Superadas estas dificultades, a Real Audiencia de Valladolid, con data 4 de Setembro de 1615 libra unha provisión nomeando a Juan Pascual xuíz executor da sentenza como continuador de Alonso Enríquez:

 

“…tome los papeles y los prosiga y acabe de ejecutar… y le dieron poder  y comisión en forma y para traer y llevar vara de justicia por todas las partes y lugares…”

Habendo o xuez executor Juan Pascual notificado o seu auto e sentenza ás partes, por parte do prior do mosteiro de Chantada fixéronse as seguintes dilixencias:

“Juan de Villace en nombre del prior y monasterio de Chantada digo que vuesa merced…viene a meter en la posesión de los bienes que quedaron de Alonso de Moure difunto a Martin de Losada entre los quales bienes i lugares ai muchos de fuero del dcho mi parte que se contienen en este memorial de que ante v.m. ago presentacion por tanto qualquier posesion que de ellos v.m. le diere sea vista ser dada en favor del dcho mi parte directamente y en su nombre al dcho Martin de Losada no como cosa suya propia sino como y en nombre del dcho mi parte porque de la dcha posesion que v.m. le diere”

Acordada por Juan Pascual a súa incorporación aos autos, a devandita petición foi notificada ás partes. Martin de Losada alegou que:

“el dcho Juan de Villace no es parte y que asta tanto que lo sea no le pare ningún perjuicio y es lo que respondió ante mi Juan Pascual.”

A petición que fai o mosteiro de comparecer no procedemento é para defender que a posesión que se pretende dar a Martín de Losada é só a do dominio útil da terra, deixando moi claro que o mosteiro ostenta o dominio directo da misma, que é o que a continuación solicita:

“…que no se de la posesión de los lugares y propiedades del dicho monasterio y padres priores del dieron  fuero a Alonso de Moure el Viejo y a sus subcesores y que si alguna posesión diere se declarare enella que se da en cuento al util…y no se ha visto perjudicar la execucion de la dcha carta executoria al señorio directo que tenemos de los dchos lugares”.

Notificado ás partes, Martín de Losada opúxose radicalmente, alegando:

“Que si algunos papeles se habían de presentar se habían de presentar antes de agora en la Real Chancillería y el dcho juez no es parte para ello y ansi le pidio y requirió no admita cosa ninguna pues que no viene sino a fenecer y acabar de hacer la executoria…”

As demais partes concordan con Martin de Losada de que o mosteiro non é parte no devandito procedemento.O mosteiro presenta o memorial de foros que fixera no seo día a Alonso de Losada e aos seus sucesores, co nome do lugar, freguesía a que pertence e renda percibida en «tegas vellas» ou «cántaras», segundo se trata de cereal ou viñedo.Se aceptamos a equivalencia 1 tega= 1 ferrado para a terra de Chantada (6) e se tomamos como base o coeficiente de 0,62 Has. /Hl. utilizado por Ramón Villares na súa metodoloxía (1), podemos chegar á conclusión de que a superficie total das terras chantadinas(7) en litixio pertencentes ao mosteiro de San Salvador de Asma era dunhas 25 Ha.

 “Razón de los lugares y propiedades viñas y soutos y casarios contenidos contenidos en los fueros que hizo el monasterio de San Salvador de Asma a Alonso de Moure e Maria Diaz su muger…que son los lugares siguientes con las rentas que se pagan…”

 

NOMBRE

FREGUESIA

TEGAS

CANTARAS

MARIN Chantada 34  
POUSADA Chantada 30  
ANDEMIL Vilauxe 20  
FREAN Líncora 20  
PADRAIRO Asma 20  
ABRAL Mato 17  
ALENCE Centulle 17  
CASARES SªMª de Campo 14  
FONDO DE VILA Líncora 12  
QUINTELA Agrade 10  
VILAR DO MATO Santiago de Arriba 10  
VILACHA Líncora 7  
MEIXIDE PEQUENO Merlán 6  
ARMENTAL Armental 5  
CASTEDA Arcos 4  
LINCORA Líncora(Total vino)   26
BELESAR Belesar(Total vino)   9

 

No mapa adxunto pódese observar a distribución dos bens e lugares aforados polo mosteiro de Chantada a Alonso de Moure el Viejo no século XVI e que agora se encontran en litixio. As maiores terras encóntranse en torno á vila de Chantada (Pousada e Marín), sendo as de menor contía as de Meixide e Casteda (ver mapa). Exceptuamos do mapa as terras de Armental(A Peroxa) e Santa Maria de Campo (Orcellón) por pertencer a outras xurisdicións.


O 14 de abril de 1616 Martín de Losada compareceu ante o xuíz executor e requiriulle para partir ao lugar de Vilar do Mato (freguesía de Santiago de Arriba) para dar posesión como se manda no auto e sentencia dado na presente causa(8).Parten para Vilar do Mato o xuíz executor Juan Pascual e as partes, que neste caso son Martin de Losada, Alvaro de Losada e Pedro Pardo. Xa no lugar de destino se fan as dilixencias habituais, entre elas determinar a renda que paga os bens en cuestión. Para iso recíbese a maior cantidade de información que sexa posible como a declaración de testemuñas ou, como neste caso, de quen «leva o lugar», que é Gillao de Vilar do Mato, quen promete dicir verdade baixo xuramento de todo canto for preguntado.Di o dito Gillao de Vilar do Mato que o devandito lugar paga seis fanegas de pan de renda en cada un ano, a metade vai ao mosteiro de Chantada e a outra metade a Alonso Suarez, ademais doutras cantidades en especie.Confirmada a renda das terras e os seus perceptores, iníciase a operación formal do acto de toma de posesión, que adoita comprender tamén a casa de vivenda, tomando terra nas súas mans, abrindo e pechando as ventás, etc.Todo isto realízase diante de testemuñas que presencian tamén o acto de comunicación ou notificación ao llevador das terras o novo perceptor da renda que corresponda:

“Dcho dia luego incontinente yo el dcho Juan Pasqual de mi offº para verificar la renta que se paga por el dcho lugar de Villar do mato mando se reciba ynformacion e resçibido en se provera justicia y lo firme Juan Pasqual

Yo, en el dcho lugar de Villar Domato Dcho dia yo el dcho Juan Pasqual rescibe juramº en forma de derecho de Gillao de Villar do Mato el qual lo hizo cumplidamente e prometió decir verdad y siendo preguntado dixo que  save que del dcho lugar enteramente se pagan seis fanegas de pan de renta en cada un año Los tres al monº de Chantada y los tres a Alonso Suarez y paga asimismo al dicho Alonso Suarez doze reales d ecarne y quatro capones y esto lo save porqueste testigo es el labrador y rentero del y el que labra y lleba el lugar y lo paga y a pagado lo qual es la verdad para el juramento que hizo en que se retifico e no lo firmo dixo ser de treinta y qtº años deedad ante my Juan Pasqual.

Vista la declaracion de arriva mando que se lede al dcho martin delosada posson dela mitad del ldcho lugar de Villar Do mato con todo lo del anexo y pertenesciente y se le de con el Derecho del directo dominio y segun quelo llevo Alº Delosada y en forma y conforme a derecho y ansi lo mando dcho dia Juan Pasqual

Dcho dia no note. al dcho Martin de Losada en su presencia el qual dixo questa presto de tomar la dcha posson. ante mi Pasqual En el dcho lugr. de Villar domato dcho dia yo el dcho Juan Pasqual Juez exor. suso dcho doy Posesion al dcho Martin delosada por la dcha sumitad que le pertenece en una casilla terrena en voz y en nre. de todas las nabeiras heredades prados leiros y arboles de fruto y no fruto llebar y de todo lo demas que pertenece y pertenecer puede al dcho lugar de Billar domato y le tome por la mano y le meti enella para que lo lleve e goce segun como lo llevo y goço alonso de Losada y Puse pena de dinquente mil mrvs. que ninguna persona se lo ynquiete ni perturbe y sela di en forma y conforme a a derecho y el dcho martin de losada en señal de possesionn se Paseo por la dcha cassa y cerro y abrio las puertas della y hiço otros actos de possesion y de como la toma quieta y pacificamente lo pidio por testimonio tgs. Antº Gomez y Pedro Pardo e yo que dello doy fee ante mi Juan Pascual.

Dcho dia notifique al dcho gillao de Villar domato acuda con su parte de renta al dcho martin Delosada en qual dixo que cumplira lo que se le manda Juan Pasqual”

 

A toma de posesión dos distintos lugares comezou o 14 de abril de 1616 e finalizou o 20 de maio do mesmo ano, dentro do prazo que a Real Audiencia de Valladolid sinalara a Juan Pascual para a súa execución e sen que se producisen incidencias destacables, finalizando a actuación do xuíz executor no prazo previsto, pechándoa coa seguinte dilixencia:

Todos los quales dchos autos que desusso van insertos e incorporados y el dcho Juan Pasqual de Morales scrivano y receptor e juez ejecutor susso dcho los pronunzie y hice y despache dentro del termino que por los sseñores presidente y oidores me fue prorrogado a  pedimento del dcho Martin de Lossada y dello doy fee y para que ello conste lo firmo en Chantada a veinte de mayo de mil y seiscientos y diez y seis años.

 

(1) Para todo o traballo: Villares Paz, Ramón .- La propiedad de la tierra en Galicia.- 1982

(2) Castro Pérez, Felipe.- «A casa de Valladares: formación e evolución do patrimonio dunha familia dominante na Pontevedra do Antigo Réxime», 2004.

(3) Monografía Galiciana, Biblioteca Digital de Galicia.-  “Alonso Suarez de Moure con Martin de Lossada”.- Sección Preitos-Galicia.

(4) PARES.- «Ejecutoria del pleito litigado por Martín de Losada y Puga, vecino de Chantada (Lugo), con Alonso Suárez de Somoza, vecino de dicha villa, sobre devolución de bienes vinculados».- Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.- REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 2263,12

(5) PARES.-  «Apeos y visitas de Quintela y Pereira, el coto de Nogueira de Asma, los lugares de Paderne, Podente y Granja de Gondoy, el Soto de Campelo y otros lugares del monasterio».-  Archivo Histórico Nacional.- CLERO-SECULAR_REGULAR,L.6241

(6)  No documento utilízase a expresión «señorío directo». Nós cremos que o concepto da distinción entre dominio directo (do mosteiro) e dominio útil (do llevador das terras) o teñen claro. Como tamén teñen claro a interposición dun rendista, neste caso Alonso Suarez de Moure, que había subforado a un terceiro as devanditas propiedades.- Ver “La propiedad de la tierra en Galicia” (páx. 11)

(7) Jose Antonio Lopez Sabatel.- Aproximación a la fisonomía del terreno cultivado y a las prácticas agrícolas en la Ribeira Sacra durante los siglos XIV y XV,-Cuadernos de Estudios Gallegos, 2008.

(8) O acto completo de toma de posesión de Vilar do Mato pódese ver niste mismo sitio: «Ejecutoria de Vilar do Mato (1616)» https://sites.google.com/site/aeirexe/casa-de-a-eirexe/Curiosidades


 

(Versión en castellano)

Dos familias hidalgas adquirieron un protagonismo muy especial en la tierra de Chantada. Son los Moure y los Enríquez de la Pousa de Quintela. No es que las demás familias de las casas de Piñeiro, San Fiz, Cartelos, Basán, etc.(1) no lo tuvieran, sino que los Moure y los Enríquez fueron los señalados para acaparar los principales puestos “políticos” y  la propiedad de la tierra –con consentimiento fundamentalmente del monasterio de San Salvador de Asma como titular del dominio directo como más adelante veremos-. Estas dos familias se mantuvieron separadas durante muchos años hasta que por razón de alianzas matrimoniales y avatares del destino pasaron primero a unirse entre ellas y después a constituirse en el marquesado de Valladares.  La unión de los Enríquez y los Moure de la Pousa de Quintela se produjo a principios del siglo XVIII cando en 1723 don Benito Alonso Enríquez hereda los mayorazgos de la Pousa de Quintela y de los Moure. Pocos años después, en 1753, el Consejo de Castilla le dio posesión del importante Marquesado de Valladares(2).

Según el reverso del privilegio de Carlos V para que el monastiero de Chantada pudiese apear tierras, en el año de 1537 Alonso de Moure era juez de Chantada . Aunque la fecha aparece cortada, el año de 1537 se puede dar como bueno por hacerse referencia a este privilegio en los primeros folios del Libro de Granería del Monasterio de Chantada iniciado en 1696,cuando habla del libro de Apeos Viejos: «Los llamados Apeos Viejos que se citan como tales están en un tomo y se hicieron por Fray Alonso de Segovia con facultad del Señor Carlos Quinto del año 1537 ante Alonso Vazquez de quien estan signados».:


Pero es necesario remontarse al año de 1559, cuando Alonso de Moure el Viejo, Juez de Chantada y Regidor de Orense, hizo su testamento(3), en el que entre otras cosas dispuso que mejoraba a su hijo Antonio y que, caso de que muriese sin hijos, los bienes pasasen a sus nietos, hijos de Ana e Ynés de Moure:

“OTRO si digo, y es mi voluntad de mejorar, y por la presente mejoro a Antonio de Moure mi hijo legitimo y de Costança Sanchez mi mujer en el tercio y quinto de todos mis bienes, muebles y rayzes derechos, y acciones, et ibi. Y si por caso Dios nuestro Señor fuesse servido de llevar para si al dicho Antonio de Moure mi hijo, sin tener hijo legitimo, y de legitimo matrimonio, en tal caso y no de otra menera el dicho tercio y quinto se vuelva, parta, y divida en esta menera, que la mitad del, con los mismos vínculos y firmeças arriba dichas, e que sobre ello se dixeren e declararen los aya y lleve Alonso de Moure mi nieto, hijo legitimo de Martin de Lossada y de Ana de Moure mi hija, y la otra mitad, y de la misma manera la aya y lleve Alonso Suarez de Moure hijo legitimo de Juan Suarez y de Ynes de Moure mi hija legitima con que cada uno dellos sean obligados sus madres y padres a vincular a la dicha mejora, que ansi les hago la legitima quanto de mis bienes han de aver para que siempre anden juntos con los vinculos y firmeças arriba dichas, y con condición que el que ansi no lo quisiere cumplir que el otro que lo cumpliere, suceda y aya, y lleve el dicho tercio y quinto enteramente sin contradicion alguna.”

Cuatro años después de hacer su testamento otorgó un codicilo, conteniendo en una de sus cláusulas lo siguiente.

“Digo que por quanto yo hize mi testamento antes de ahora por ante Rodrigo Gato, escribano del numero de la ciudad de Orense, por el qual por una clausula del dicho mi testamento mejore en el tercio y quinto de todos mis bienes a Antonio de Moure mi hijo legitimo y de Costança Sanchez de Cadorniga mi mujer, y que si el dicho Antonio de Moure mi hijo se muriesse sin hijos legitimos sucediesse en la dicha mejora Alonso de Moure, hijo de Martin de Lossada y Ana de Moure mi hija, y Alonso de Moure hijo de Juan Suarez de Somoça y de Ynes Moure mi hija, entrambos a dos mis nietos, y con ciertas condiciones contenidas en el dicho mi testamento en especial, que el dicho vinculo de mejora tercio y quinto, siempre anduviesse junto y no se partiesse ni dividiesse en ningún tiempo siempre jamás, mando y quiero, y es mi voluntad, que si cualquiera de los mis nietos se falleciessen, sin herederos legitimos, en tal caso, quiero y es mii voluntad, que qualquiera de ellos que quedare vivo suceda y herede la dicha mejora de tercio y quinto y vinculo y legitimas para que siempre suceda en el dicho vinculo el hijo mayor, como ya va dicho en el otro mi testamento, que antes de ahora tengo hecho.”

 

Con las anteriores disposiciones murió Alonso de Moure el Viejo, y le sucedió en la mejora Antonio de Moure, hasta que murió sin hijos (ver cuadro genealógico adjunto).


A su muerte sucedieron en la mejora sus nietos Alonso Suarez de Moure y Alonso de Lossada Moure, y en cumplimiento de las condiciones puestas por Alonso de Moure el Viejo, Juan Suarez e Ynés de Moure, padres de Alonso Suarez de Moure, mejoran al dicho Alonso Suarez de Moure en tercio y quinto de todos los bienes que comprendía el testamento de Alonso de Moure el Viejo.

Ana de Moure parece que, mediante testamento otorgado en 1571, en un primer momento mejoró a su hijo en la legítima que había recibido de su padre y junto con su marido Martín de Lossada en el tercio y quinto de sus bienes. Pero poco después, este testamento fue revocado por otro del año 1575, y parte de sus propiedades fueron vendidas en su mayor parte a Alvaro de Losada, de Allariz. Cuando se produjo el fallecimiento de Ana de Moure y de su hijo Alonso Lossada de Moure sin descendientes,  Alonso Suarez de Moure se apoderó de todos los bienes de la mejora que en Alonso de Lossada de Moure había hecho su abuelo.

Martín de Lossada el año 1602  interpuso demanda a Alonso Suarez de Moure ante el Gobernador y Alcaldes Mayores del Reino de Galicia alegando que era sobrino de Alonso Lossada de Moure y que le pertenecían los bienes por haber muerto su tío sin descendientes legítimos y pidió que se le diese posesión de dichos bienes.

Los Alcaldes Mayores dictaron sentencia en el sentido de no dar a Martín de Lossada la posesión que pedía, y absolvieron a Alonso Suárez de Moure, pero que “esto no se entendiesse en quento a bienes acrecentados al vínculo”

A esta sentencia recurrieron las dos partes ante la Real Audiencia de Valladolid. Martín de Lossada por no haberle dado la posesión de los bienes y Alonso Suarez de Moure por no haberle  declarado sucesor.

Con fecha 25 de enero de 1605, habiendo hecho ambas partes petición de agravios, Alonso Suarez de Moure dijo que había tenido noticias de que Alonso de Moure su abuelo había hecho un codicilo en que expresaba su intención de que si cualquiera de sus dos nietos falleciese sin herederos legítimos, el que quedase vivo heredase dicha mejora.

Recuperado el codicilo del registro escribano Juan Salgado del coto de la Barra ante quien se había hecho dicho codicilio hacía muchos años, Martín de Losada alegó contra él diciendo que era falso.

Con dichos papeles, la Real Audiencia confirmó la sentencia dada por los Alcaldes Mayores del Reino de Galicia y dictó la suya declarando a Alonso Suarez de Moure sucesor legítimo de los vínculo sobre el que había pleiteado.

Ya en el año de 1612 Martín de Lossada puso otra demanda al dicho Alonso Suarez de Moure ante los  Alcaldes Mayores del Reino de Galicia, diciendo que a él le pertenecían los bienes vinculados por Alonso de Moure y que debía declarársele sucesor de ellos, y que se condenase a Alonso Suarez de Moure a que se los restituyese con frutos.

Después de un primer fallo adverso de la Alcaldes Mayores del Reino de Galicia, Martín de Lossada recurrió en grado de apelación ante la Real Chancillería de Valladolid que, en Sentencia de 5 de agosto de 1612 dispuso en sentencia definitiva(4):

 “Fallamos.. que debemos condenar y condenamos al dcho Alonso Suarez de a Semoza a que dentro de nueve días que fuere Requerido con la carta Exª de esta nuestra sentencia de se entregue y restituya al dcho. Martín de Losada la mitad de todos los bienes muebles y raíces que a vinculado Alonso de Moure el Viejo por su testamento con que murió de que fue poseedor Alonso de Losada defunto y ansimismo resituya el dcho Alonso Suarez a el dcho Martin de Losada la legitima del dcho  Martin de Losada la legitima que Ana de Moure abuela legitima del dcho Martin de Losada añadió yncorporo en el dicho vinculo con los frutos que dichos bienes que nubieron rentado…” (fol. 3v)

El Archivo del Monasterio de San Salvador de Asma (Chantada) conserva un documento(5) de principios del siglo XVII, con la copia de la carta ejecutoria y los autos de ejecución de esta sentencia, toma de posesión de las propiedades, etc., referido todo solo los bienes que pertenecían al dicho monasterio:

”Execución de la carta executoria ganada a pedimento de Martin de Losada vezino de la villa de Chantada contra Alonso Suarez de Moure, vezino de Lagariños sobre razón de vínculo e mayorazgo que fundo Alonso de Moure el Viexo y Ana de Moure abuela del dcho Martín de Losada”.

En el que se expresa que:

“por sentencia de revista se había condenado al dcho Alonso Suarez a que restituyese los dchos bienes con frutos de que se le abia librado carta executoria”.

De la queja presentada por Martín de Losada sobre los inconvenientes por parte de Alonso Suarez para la ejecución de la sentencia, se puede deducir que dicha ejecución no se realizó sin dificultades.

“Le echo Alonso Suarez las mayores molestias y vexaciones que había podido amenaçandole sus testigos y sobornando a otros y procurando prendiesen a los de su parte y a sus procuradores”.

También Martin de Losada había presentado sus agravios contra Francisco de Acuña, solicitador de la Real Audiencia de Valladolid, porque:

“Había pedido ante un alcalde de esta corte execución contra su parte por nobenta ducados que pretendia le devia de la solicitud del dicho negocio no siendo asi como mostraría a su tiempo y había sacado requisitoria para que las justicias de Chantada prendieran a su parte”.

Y que por virtud de dicha requisitoria y por la amistad que dicho solicitador tenía con Alonso Suarez:

“Le avian preso y le avian inviado a esta ciudad con dos guardias lo qual había sido notable exceso y cautela y cosa digna de remedio y castigo”.

Porque bien sabía el solicitador Francisco de Acuña que Martin de Losada no podría hacer efectivas sus deudas hasta que tomase posesión de sus futuros bienes:

“…Había litigado por pobre y que su remedio y el pago e satisfacion de sus deudas consistía en tomar posesión de los bienes de los dchos mayorazgos e cobrar los frutos en virtud de la dicha executoria e quel dcho Francisco de Acuña deviera antes ayudar que no embaraçar y empatársela pidiendo semexante execucion…”.

 

Martín de Losada no había dudado en pedir el amparo del alto tribunal y el resarcimiento de los daños. Así consta en la carta ejecutoria:

“…Por lo cual nos pidió e suplico mandásemos castigar semejantes delitos y excesos y prender al dcho Alonso Suarez e rescindir a su parte los daños que de lo susodicho se le abian seguido…que estimaba en quinientos ducados…”.

Pero el tribunal reacciona aunque tímidamente. En auto de 31 de Julio de 1615 la Audiencia de Valladolid manda que Alonso Suarez de Moure se aleje del lugar donde se ejecuta la carta ejecutoria y que pague diez días de salario al juez ejecutor por haber impedido la ejecución de la dicha carta ejecutoria:

“…Quel dcho Alonso Suarez de Moure salga quatro leguas del lugar donde se executa la carta executoria y que el dcho Alonso Suarez de Moure de y pague diez días de salario al dcho juez executor por aver impedido la execucion de la carta executoria …”.

Superadas estas dificultades, la Real Audiencia de Valladolid, con fecha  4 de Septiembre de 1615 libra una provisión nombrando a Juan Pascual juez ejecutor de la sentencia como continuador de Alonso Enríquez

 

“…tome los papeles y los prosiga y acabe de ejecutar… y le dieron poder  y comisión en forma y para traer y llevar vara de justicia por todas las partes y lugares…”

Habiendo el xuez executor Juan Pascual notificado su auto y sentencia a las partes, por parte del prior del monasterio de Chantada se hicieron las siguientes diligencias:

“Juan de Villace en nombre del prior y monasterio de Chantada digo que vuesa merced…viene a meter en la posesión de los bienes que quedaron de Alonso de Moure difunto a Martin de Losada entre los quales bienes i lugares ai muchos de fuero del dcho mi parte que se contienen en este memorial de que ante v.m. ago presentacion por tanto qualquier posesion que de ellos v.m. le diere sea vista ser dada en favor del dcho mi parte directamente y en su nombre al dcho Martin de Losada no como cosa suya propia sino como y en nombre del dcho mi parte porque de la dcha posesion que v.m. le diere”

Acordada por Juan Pascual su incorporación a los autos, dicha petición fue notificada a las partes. Martin de Losada alegó que

“el dcho Juan de Villace no es parte y que asta tanto que lo sea no le pare ningún perjuicio y es lo que respondió ante mi Juan Pascual.”

La petición que hace el monasterio de personarse en el procedimiento es para defender  que  la posesión que se pretende dar a Martín de Losada es solo la del dominio útil de la tierra, dejando muy claro que el monasterio ostenta el dominio directo de la misma(5), que es lo que a continuación solicita:

“…que no se de la posesión de los lugares y propiedades del dicho monasterio y padres priores del dieron  fuero a Alonso de Moure el Viejo y a sus subcesores y que si alguna posesión diere se declarare enella que se da en cuento al util…y no se ha visto perjudicar la execucion de la dcha carta executoria al señorio directo que tenemos de los dchos lugares”.

Notificado a las partes, Martín de Losada se opuso radicalmente, alegando:

“Que si algunos papeles se habían de presentar se habían de presentar antes de agora en la Real Chancillería y el dcho juez no es parte para ello y ansi le pidio y requirió no admita cosa ninguna pues que no viene sino a fenecer y acabar de hacer la executoria…”

Las demás partes concuerdan con Martin de Losada de que el monasterio no es parte en dicho procedimiento.

El monasterio presenta el memorial de foros que había hecho a Alonso de Losada y a sus sucesores, con el nombre del lugar, feligresía a que pertenece y renta devengada en “tegas viejas” o “cántaras”, según se trata de cereal o viñedo.

Si aceptamos la equivalencia 1 tega= 1 ferrado para la tierra de Chantada (6) y si tomamos como base el coeficiente de 0,62 Has./Hl. utilizado por Ramón Villares en su metodología (1), podemos llegar a la conclusión de que la superficie total de las tierras chantadinas(7) en litigio pertenecientes al monasterio de San Salvador de Asma era de unas 25 Ha.

 “Razón de los lugares y propiedades viñas y soutos y casarios contenidos contenidos en los fueros que hizo el monasterio de San Salvador de Asma a Alonso de Moure e Maria Diaz su muger…que son los lugares siguientes con las rentas que se pagan…”

 

NOMBRE

FREGUESIA

TEGAS

CANTARAS

MARIN Chantada 34  
POUSADA Chantada 30  
ANDEMIL Vilauxe 20  
FREAN Líncora 20  
PADRAIRO Asma 20  
ABRAL Mato 17  
ALENCE Centulle 17  
CASARES SªMª de Campo 14  
FONDO DE VILA Líncora 12  
QUINTELA Agrade 10  
VILAR DO MATO Santiago de Arriba 10  
VILACHA Líncora 7  
MEIXIDE PEQUENO Merlán 6  
ARMENTAL Armental 5  
CASTEDA Arcos 4  
LINCORA Líncora(Total vino)   26
BELESAR Belesar(Total vino)   9

 

En el mapa adjunto se puede observar la distribución de los bienes y lugares aforados por el monasterio de Chantada a Alonso de Moure el Viejo en el siglo XVI y que ahora se encuentran en litigio. Las mayores tierras se encuentran en torno a la villa de Chantada (Pousada y Marín), siendo las de menor cuantía las de Meixide y Casteda (ver mapa). Exceptuamos del mapa las tierras de Armental(A Peroxa) y Santa Maria de Campo (Orcellón) por pertenecer a otras jurisdicciones.


El 14 de abril de 1616 Martín de Losada compareció ante el juez ejecutor y le requirió para partir al lugar de Vilar do Mato (feligresía de Santiago de Arriba) para dar posesión como se manda en el auto y sentencia dado en la presente causa(8).

Parten para Vilar do Mato juez ejecutor Juan Pascual y las partes, que en este caso son Martin de Losada, Alvaro de Losada y Pedro Pardo. Ya en el lugar de destino se hacen las diligencias habituales, entre ellas determinar la renta que paga los bienes en cuestión. Para ello se recibe la mayor cantidad de información que sea posible como la declaración de testigos o, como en este caso, de quien “lleva el lugar”, en este caso Gillao de Vilar do Mato, quien promete decir verdad bajo juramento de todo cuanto fuere preguntado.

Dice el dicho Gillao de Vilar do Mato que  dicho lugar paga seis fanegas de pan de renta en cada un año, la mitad al monasterio de Chantada y la otra mitad a Alonso Suarez, además de otras cantidades en especie.

Confirmada la renta de las tierras y sus perceptores, se inicia la operación formal del acto de toma de posesión, que suele comprender también la casa de vivienda, tomando tierra en sus manos, abriendo y cerrando las ventanas, etc.

Todo esto se realiza delante de testigos quienes presencian también el acto de comunicación o notificación al llevador de las tierras el nuevo perceptor de la renta que corresponda:

“Dcho dia luego incontinente yo el dcho Juan Pasqual de mi offº para verificar la renta que se paga por el dcho lugar de Villar do mato mando se reciba ynformacion e resçibido en se provera justicia y lo firme Juan Pasqual

Yo, en el dcho lugar de Villar Domato Dcho dia yo el dcho Juan Pasqual rescibe juramº en forma de derecho de Gillao de Villar do Mato el qual lo hizo cumplidamente e prometió decir verdad y siendo preguntado dixo que  save que del dcho lugar enteramente se pagan seis fanegas de pan de renta en cada un año Los tres al monº de Chantada y los tres a Alonso Suarez y paga asimismo al dicho Alonso Suarez doze reales d ecarne y quatro capones y esto lo save porqueste testigo es el labrador y rentero del y el que labra y lleba el lugar y lo paga y a pagado lo qual es la verdad para el juramento que hizo en que se retifico e no lo firmo dixo ser de treinta y qtº años deedad ante my Juan Pasqual.

Vista la declaracion de arriva mando que se lede al dcho martin delosada posson dela mitad del ldcho lugar de Villar Do mato con todo lo del anexo y pertenesciente y se le de con el Derecho del directo dominio y segun quelo llevo Alº Delosada y en forma y conforme a derecho y ansi lo mando dcho dia Juan Pasqual

Dcho dia no note. al dcho Martin de Losada en su presencia el qual dixo questa presto de tomar la dcha posson. ante mi Pasqual En el dcho lugr. de Villar domato dcho dia yo el dcho Juan Pasqual Juez exor. suso dcho doy Posesion al dcho Martin delosada por la dcha sumitad que le pertenece en una casilla terrena en voz y en nre. de todas las nabeiras heredades prados leiros y arboles de fruto y no fruto llebar y de todo lo demas que pertenece y pertenecer puede al dcho lugar de Billar domato y le tome por la mano y le meti enella para que lo lleve e goce segun como lo llevo y goço alonso de Losada y Puse pena de dinquente mil mrvs. que ninguna persona se lo ynquiete ni perturbe y sela di en forma y conforme a a derecho y el dcho martin de losada en señal de possesionn se Paseo por la dcha cassa y cerro y abrio las puertas della y hiço otros actos de possesion y de como la toma quieta y pacificamente lo pidio por testimonio tgs. Antº Gomez y Pedro Pardo e yo que dello doy fee ante mi Juan Pascual.

Dcho dia notifique al dcho gillao de Villar domato acuda con su parte de renta al dcho martin Delosada en qual dixo que cumplira lo que se le manda Juan Pasqual”

 

La toma de posesión de los distintos lugares comenzó el 14 de abril de 1616 y finalizó el 20 de mayo del mismo año, dentro del plazo que la Real Audiencia de Valladolid había señalado a Juan Pascual para su ejecución y sin que se produjeran incidencias destacables, finalizando la actuación del juez ejecutor con la siguiente diligencia:

Todos los quales dchos autos que desusso van insertos e incorporados y el dcho Juan Pasqual de Morales scrivano y receptor e juez ejecutor susso dcho los pronunzie y hice y despache dentro del termino que por los sseñores presidente y oidores me fue prorrogado a  pedimento del dcho Martin de Lossada y dello doy fee y para que ello conste lo firmo en Chantada a veinte de mayo de mil y seiscientos y diez y seis años.

 

(1) Para todo el trabajo: Villares Paz, Ramón .- La propiedad de la tierra en Galicia.- 1982
(2) Castro Pérez, Felipe.- «A casa de Valladares: formación e evolución do patrimonio dunha familia dominante na Pontevedra do Antigo Réxime», 2004.

(3) Monografía Galiciana, Biblioteca Digital de Galicia.-  “Alonso Suarez de Moure con Martin de Lossada”.- Sección Preitos-Galicia.

(4) PARES.- «Ejecutoria del pleito litigado por Martín de Losada y Puga, vecino de Chantada (Lugo), con Alonso Suárez de Somoza, vecino de dicha villa, sobre devolución de bienes vinculados».- Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.- REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 2263,12

(5) PARES.-  «Apeos y visitas de Quintela y Pereira, el coto de Nogueira de Asma, los lugares de Paderne, Podente y Granja de Gondoy, el Soto de Campelo y otros lugares del monasterio».-  Archivo Histórico Nacional.- CLERO-SECULAR_REGULAR,L.6241

(6)  El documento se utiliza la expresión “señorío directo”. Nosotros creemos que el concepto de la distinción entre dominio directo (del monasterio) y dominio útil (del llevador de las tierras) lo tienen claro. Como también tienen claro la interposición de un rentista, en este caso Alonso Suarez de Moure,  que había subforado a un tercero dichas propiedades.- Ver “La propiedad de la tierra en Galicia” (pág. 11)

(7) Jose Antonio Lopez Sabatel.- Aproximación a la fisonomía del terreno cultivado y a las prácticas agrícolas en la Ribeira Sacra durante los siglos XIV y XV,-Cuadernos de Estudios Gallegos, 2008
(8)
El acto completo de la toma de posesión de Vilar do Mato se puede ver en este mismo sitio: «Ejecutoria de Vilar do Mato (1616)» https://sites.google.com/site/aeirexe/casa-de-a-eirexe/Curiosidades

Anuncio publicitario

2 comentarios en “Preito entre Martín de Losada e Alonso Suárez de Moure”

 1. Excelente artículo. Riguroso y bien documentado. Desconocía este pleito y me resulta muy interesante pues mi bisabuelo por parte de madre era Manuel Costa Moure natural de Chantada y me gustaría conocer si somos descendientes de esta Casa de Moure. Un saludo.

  1. Buenos días. Muchas gracias por tu comentario. Siento no poder informarte sobre los descendientes actuales de la casa de Moure. El problema es que sólo en la provincia de Lugo hay más 400 apellidos Moure. Las noticias que yo tengo de este apellido son las que lo vinculan con el antiguo señor de Chantada Vasco Gomez das Seixas. A finales del siglo XVI Alonso de Moure el Viejo ocupa los cargos de alcalde de Chantada y regidor de Orense y sus descendientes aparecen como titulares de la antigua casa de Quintela de Ventiños que es un lugar muy próximo a Chantada y que a principios del siglo xviii emparentaron por razón de matrimonio con la rama de Valladares. El último marqués de Valladares que residió en Chantada fue don Benito Alonso Enríquez, que fue alevosamente asesinado por su casero en su casona de Chantada en 1757. Sus descendientes fueron acusados del asesinado y posteriormente exculpados y se trasladaron a Vigo. En estos enlaces puedes encontrar información referida al apellido Moure:

   http://foros.xenealoxia.org/viewtopic.php?t=199

   http://estudiosgen.com/group/proyectogenealogico/page/entronque-moure-villamar-n

   http://www.concellodechantada.org/concello_historia14.htm

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: