Os Boás son nosos (II)

23-8-2018

CARTA DE DOTE E CASAMENTO DE FERNANDO DE BOAN E ISABEL ALVAREZ ARIAS DE SOBRADO A SÚA MULLER (ANO 1534).

No primeiro capítulo dos Boás (Os Boás son nosos) faciamos referencia á existencia no arquivo da Universidade de Santiago dunha información de limpeza de sangue practicado pola devandita universidade no ano de 1582 a Don Fernando Boán, onde se acreditaba que era natural de Sitiós (Santa Eugenia de Asma, Chantada) e non das terras de Amoeiro, Ourense. Iso viña a confirman a orixe na nosa parroquia tanto de Don Fernando (Conselleiro de Indias, Vicerrei do Perú) como dos seus irmáns Juan Fernandez de Boán (Colexial en Salamanca, Maxistral en Badaxoz), Pedro Fernández de Boán (escribano de Melias) e as outras tres irmás Clara Inés e Cecilia. Todos eles formaron sen dúbida a máis ilustre xeración da devandita familia e, o que é máis importante, foron oriúndos da parroquia chantadita de Santa Eugenia ( Uxía) de Asma e non dos Chaos de Amoeiro ( Ouense) como sosteñen algúns autores, o que nos debe encher de orgullo como chantadinos.

Nesta segunda páxina dedicaba ós Boás imos comentar algúns aspectos sobre o contido dun importante documento existente nun expediente de concesión do hábito de Santiago a un dos seus herdeiros.

 

Trátase iste documento sobre a Dote e Casamento de Fernando de Boán e Isabel Arias de Sobrado, datado no ano 1534, e que foi localizado en poder dunha veciña do lugar de Nogueira de Asma (parroquia de Cicillón, Taboada, Lugo) no momento da instrución do expediente que durante o ano de 1625 tiña lugar para a concesión do hábito de Santiago que solicitara por Don Pedro Fernández de Boán e Temes (ir al expediente), neto dos beneficiarios da dote.

Arbol_dote

Iste documento é de comezos do século XVI cando a achega da muller ao matrimonio (dote) era moi superior á achegada polo marido (arras). Tanto o dote como as arras establecíanse nas clases máis podentes para que o matrimonio contase cun patrimonio que puidese garantir o coidado dos fillos e o sostemento das cargas matrimoniais, ainda que outro obxectivo importante podía ser establecer alianzas matrimoniais como unan estratexia para crear vínculos entre familias par ampliar o patrimonio ou establecer redes clientelares.

 

Esta carta de dote e casamento entre Fernando de Boán e Isabel Arias de Sobrado tivo lugar cando estaban xa casados e proporciónanos importante información sobre aspectos sociais e económicos da época, tales como quen entregaban os bens, o seu nivel social, capacidade económica, profesión, aspectos legais, etc., etc.

 

Quen entregaban os bens?:

Indícase en primeiro lugar o tipo de negocio xurídico, a súa veciñanza e as persoas que achegan os bens que adoitan ser os pais dos esposos:

QuienesEran

“Sepan quantos esta carta de dote y casamiento bieren como nos el muy magnifico señor Juan / Fernandez de Boan y la señora Mayor Fernandez de Moure y Somoça los que al presente somos / de la feligresia de San Payo de Muradelle de una parte y de la otra los señores / Pedro Arias de Cadaya y Isabel de Sobrado y Argiz su muger de la otra …”

A cantidade da dote:

A cantidade da dote varía moito dependendo da capacidade económica dos doantes. Este documento dános indicios sobre a capacidade económica e o grupo social ao que pertencían os pais da esposa. Podemos observar que a contía do dote era elevada, o que nos da idea da pertenza a un grupo social acomodado, así como otros detalles como que foi establecida nunha parte monetaria e outra en especie, prevalecendo a consignada en animais domésticos:

Cantidade

Cantidade1.jpg

“Item nos los dichos Pedro Arias Isabel Albarez de Sobrado y Argiz / damos y dotamos al dicho Fernando de Boan con la dicha nuestra hija / Isabel Albarez Arias de Sobrado y Argiz ducientos ducados. en oro / y plata logo pagos y diez fanegas de pan de renta y quatro / camas de raso y una taça de dos marcos de plata sobre // doradas y un saleyro de peso de diez libras. y quarenta boyes y ba / cas viejas y nuevas y sesenta piezas de cabras castrones y o / bejas y lechones…”

 

A cantidade das arras:

Entendendo as arras como o aportado por o esposo ó matrimonio, sabemos que a cantidade das arras adoitaba ser moi inferior ao do dote (ao redor dun dez por cento desta), e que tampouco podía superar o dez por cento do patrimonio familiar.

 

Con todo no presente caso, parece que a familia Boán pretendía facer explícito o seu estatus social e económico, non só porque a cantidade das arras era superior ao que viña sendo habitual no reino de Castela –a súa achega é claramente superior a ese dez por cento da dote, e vén supoñer en torno ao cincuenta por cen do achegado polos pais da esposa-, senón porque desde un primeiro momento quixo facer explícito dita condición cando no encabezamiento do documento asume o tratamento de “nos o moi magnifico señor Juan Fernandez de Boán”.

 

En ámbolos casos no documento podémonos facernos unha idea bastante aproximada do importante nivel económico dos doantes:

CantidadeArras

“entre ambos vos damos en dote y casamiento nos los dichos Juan / Fernandez de Boan y Mayor Fernandez de Moure y Somoça primeramente la bendicion / de Dios nuestro Seños al dicho nuestro hijo y después conben a saber / cient ducados en dineros e echos y contados  todos en rreales y doblones / y tazas de plata y oro y tres camas de ropa a costumbre de / la tierra y veinte boyes y vacas y setenta cabezas de ganado / menudo de cabras y obejas y lechones de los que tenemos por / diversas partes y doze fanegas de pan de renta y cinco de / castañas en Pesqueyras y veinte moyos de vino de renta tam / bien en Pesqueiras…”

 

Os prazos de entrega:

Tanto a dote como as arras podíanse constituír en calquera momento, sendo o máis habitual –como neste caso- que se constituísen despois de celebrarse o matrimonio. Segundo o documento, unha parte das achegas realízanse no momento de formalizar a escritura e para o resto do sinalado, tanto para a dote como para as arras, fíxase un prazo dun e dous anos respectivamente:

 

“lo que no se paga luego y dentro de un año lo seria de execucion y costas…”,

 

“ toda la qual dicha dote le daremos dentro / de los dichos dos años…”

 

No propio documento inclúese unha cláusula de sometemento á xurisdición e ao dereito vixente:

plazos

 

“sometemos / nuestras personas e bienes para la execucion de todo lo susodicho a la / jurisdicción del ylustre señor gobernador y oydores de la Real Audiencia / de Galizia que al presente reside o residere al tiempo en Coruña / que la execute y haga cumplyr…”

 

A pesar das cláusulas asegurando o cumprimento do dote, polo testamento de dona Isabel formalizado en 1544, dez anos máis tarde do presente documento, sabemos que na práctica os prazos non foron cumpridos na súa totalidade, e manda ao seu marido Fernando de Boán que non interpoña ningunha acción legal contra a súa familia:

 

“Pedro Arias de Cadaya Ysabel Albarez de Sobrado y Argiz my madre nos dotaron bienes y algunos dellos tenemos rescebydos y otros no pido y suplico al señor Fernando de Boan my marido no les aga agra agravio por juzticia y se avengan ellos como hermanos…”

 

 

Detalles formais do documento:

 

O documento está escrito en escritura cortesá e, como todos os documentos de dote e casamento da época, constaban dun protocolo inicial, un inventario dos bens e protocolo final. A carta iníciase coa invocación habitual de “sepan cuantos esta carta de dote y casamiento vieren…”, e continua como xa sabemos cos nomes dos participantes no contrato así como cas demais circunstancias e finalidade do mesmo:

Lugar

 

“que fue feyta y otorgada / en e lugar de Sobrecedo tierra de Taboada a dos dias del / mes de agosto de myle e quinientos e treynta e quatro / años…”

 

Sinalar por último que esta carta é unha copia de orixinal como deixa traslucir o escribano na parte final do escrito:

 

“fue e  según que ante my paso / la que por mano de otro la fize escibir del registro bien e fielmente…»

Co signo e firma do escribano:

SignoYFirma

 

“de lo qual actos mys nombres e signo acostumbrado pon / go de pedimento de dicho Fernando de Boan de que la pedyo…”

 

Trascripción:

 

“Sepan quantos esta carta de dote y casamiento bieren como nos el muy magnifico señor Juan / Fernandez de Boan y la señora Mayor Fernandez de Moure y Somoça los que al presente somos / de la feligresia de San Payo de Muradelle de una parte y de la otra los señores / Pedro Arias de Cadaya y Isabel de Sobrado y Argiz su muger de la otra y que esta / mos presentes con licencia poder y facultad que ante todas las cosas nos las / dichas Mayor Fernandez de Moure y Somoça y Isabel de Sobrado y Argiz pedimos / y demandamos a los dichos señores Juan Fernandez de Boan Pedro Arias de Cadaya / nuestros maridos presentes para azer y otorgar juntamente con ellos lo en este / dote convenido la qual dicha licencia y poder y facultad nos los dichos Juan Fernandez / de Boan Pedro Arias de Cadaya  damos y concedemos a vos las dichas Mayor Fdez / de Moure y Somoza Isabel Albarez Sobrado Argiz para lo susodicho y nos / las sobredichas ansi la recebymos de los dichos nuestros maridos y de / ella usamos juntamente de man comun otorgamos y conocemos por esta / presente carta e dezimos que por quanto el señor Fernando de Boan presente / esta desposado con la señora Isabel Arias Sobrado y Argiz nuestra / hija legitima de nos los dichos Pedro Arias Isabel Sobrado y Argiz y por palabras / de presente según manda Dios y la santa madre Iglesia / de Roma y para que mejor pueda conservar las cargas del matrimonio / entre ambos vos damos en dote y casamiento nos los dichos Juan / Fernandez de Boan y Mayor Fernandez de Moure y Somoça primeramente la bendicion / de Dios nuestro Seños al dicho nuestro hijo y después conben a saber / cient ducados en dineros e echos y contados  todos en rreales y doblones / y tazas de plata y oro y tres camas de ropa a costumbre de / la tierra y veinte boyes y vacas y setenta cabezas de ganado / menudo de cabras y obejas y lechones de los que tenemos por / diversas partes y doze fanegas de pan de renta y cinco de / castañas en Pesqueyras y veinte moyos de vino de renta tam / bien en Pesqueiras y para siempre jamas de que le entregaremos / las escripturas y papeles y mas vos damos cincuenta fanegas de pan / en grano dentro de dos años de la feyta desta carta de dote / limpio y bueno y medido por la medida igual de la tierra / y una taça y un salero de plata sobredorados de los / que al presente tenemos y mas ajuares conforme a sus ca / lidades y nobleza toda la qual dicha dote le daremos dentro / de los dichos dos años y el pan de renta y moyos de vino las tengan / tras las escripturas dello luego y mas ajuares Item / rogamos y encargamos al dicho nuestro hijo que tenga quenta con / sus estudios y los prosiga y sea agradecido en los canones / y leyes como era nuestro yntento y desposicion / Item nos los dichos Pedro Arias Isabel Albarez de Sobrado y Argiz / damos y dotamos al dicho Fernando de Boan con la dicha nuestra hija / Isabel Albarez Arias de Sobrado y Argiz ducientos ducados. en oro / y plata logo pagos y diez fanegas de pan de renta y quatro / camas de raso y una taça de dos marcos de plata sobre // doradas y un saleyro de peso de diez libras. y quarenta boyes y ba / cas viejas y nuevas y sesenta piezas de cabras castrones y o / bejas y lechones y mas su parte de legitima que se parta / con los mays hermanos suyos y vestida de tres ves / tidos onrrosos en que traiga uno de cada año y mas / ajuares de casa conforme a nuestra calidad y lo que no se paga luego y dentro de un año lo seria de execucion y costas / y todas partes daremos y pagaremos a la dicha dote en los termynos / y plazos susodichos e para lo mejor tener e pagar e complir damos todo nuestro poder complido a todos los jueces / seglares de su Magestad e de sus reynos e señorios a la ju / risdicción de las quales debe cada una dellas nos promete / mos con nuestras personas y bienes muebles e rayzes abydos / e por aber renunciando como renunciamos para ello a nuestro / propio fuero e jurisdicción e domynyo de la ley inconbenerit / de jurisdicciones e todo su fabor e todas otras leyes fueros / e derechos escriptos e no escriptos y el traslado de esta carta y la / epistola del dicho Adryano en el beneficio de la rebision en to / das otras leyes que en contenido de esta carta de lo en ella contenido / de lo qual no balga en juicyo y fuera del y lexitimamento sometemos / nuestras personas e bienes para la execucion de todo lo susodicho a la / jurisdicción del ylustre señor gobernador y oydores de la Real Audiencia / de Galizia que al presente reside o residere al tiempo en Coruña / que la execute y haga cumplyr como si dentro de las cinco le / guas morasemos e bibiesemos y tubiessemos nuestros bienes / para caso de corte y a todos otros juezes para que por per / juicio de otras personas execucion de bienes por via executiba / nos constryñan y apremyen por todo rigor del derecho a lo avya / tener pagar y complir todo sin falta alguna como si todo / lo susodicho obiese contienda de juzio ante juez compe / tente e porque tal juez después que juzgado e consentido fuese / dada dicha diferencia e la tal sentencya por nos oyda e pasada / en cosa juzgada e non apelada ni reclamada cerca / de lo qual renunciamos todas leyes en general / en especyal la ley general que hombre haga no balla acerca / de lo qual nos las dichas Mayor de Moure y Somoza / y Isabel Albarez Argiz de Sobrado y con la dicha licencya / de los dichos nuestros maridos renunciamos todas las leyes / de los emperadores  Justiniano e Belisario e segundas / nucias y todo su favor sobredicho que del nos apartamos / e no queremos del goçar de las quales e de su efecto / conocemos fuymos avisadas por el testimonio desta // carta e las renunciamos según en el se contiene y cerca dello / que lo otorgamos dello esta carta de dote e casamiento en forma / azen testimonio de los testigos della y que fue feyta y otorgada / en e lugar de Sobrecedo tierra de Taboada a dos dias del / mes de agosto de myle e quinientos e treynta e quatro / años estando presentes e para ello llamados e rogados al señor / Sancho de Ulloa y Eloy da Carreyra clerigo que firmaron / en el registro desta dote y por ruego de la dicha señora Ysa / bel Albarez Arias de Sobrado muger del dicho Pedro Arias de Cadaya / y las demas personas lo firmaron de sus nombres e Alvaro Bazquez / de Campo e Diego Fernandez clerigo y Tomas e Alvaro Garcia vecinos / de la tierra de Taboada e  Pedrafita Abbade de Chantada e yo / testimonio que doy fe conosco a los otorgantes desta carta e la firme / de my nombre y el dicho Fernando de Boan en nombre de la dicha ques / suya acepto esta dicha esciptura de dote de que doy fe Juan Fernandez / de Boan Mayor Fernandez de Moure y Somoça Pedro Arias de Cadaya / por testigos Sancho de Ulloa Lopo da Carreyra clerigo Diego / Gonzalez Lopo Gomez clerigo y otorgase ante my Pedro Vilar escribano / e yo Pedro Vilar escribano de su Magestad infraescryto doy fee que entro con los / dichos testigos al otorgamiento desta carta presente fue e  según que ante my paso / la que por mano de otro la fize escibir del registro bien e fielmente / e doy fee conosco los otorgantes y los sobredichos e que la dicha carta / la noto en mi registro firmado de los sobredichos ques sobre dicho / testimonio de lo qual actos mys nombres e signo acostumbrado pon / go de pedimento de dicho Fernando de Boan de que la pedyo marido de la dicha Isabel / Albarez Arias de Sobrado y Argiz e testimonio de verdad que tal es.”

 

(SIGNO Y FIRMA DEL ESCRIBANO)

FONTES:

Archivo Histórico Nacional, OM-CABALLEROS_SANTIAGO,Exp.2874

Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela.- C. FONSECA, PROVISIÓN DE BECAS,S.H.431,Exp.8

POR Don Antonio del Barrio en pleyto CON Doña Iosefa de Boan, y su marido, y curador.- Biblioteca Nacional, PORCONES.

FERRO COUSELO, Jesús.- Gente llana con ventura.- Revista Auriense, tomo II.- 1972

SEIJAS VAZQUEZ, Avelino.- Historia de Chantada y su comarca (Ensayo).- Servicio de Publicaciones.- Diputación Provincial de Lugo, 1979.

MURGUIA, Manuel.- Diccionario de Escritores gallegos.- Compañel, Vigo, 1862.

HERVELLA VÁZQUEZ, José.- Un cronicón de origen orensano: la historia de Don Servando obispo de Orense (1770-1850)

SOUTO CABO, J.A.- A historia de Don Servando.- Santiago 2007

PELLIÇER DE TOVAR, Joseph.- Historia de Don Servando Obispo de Orense, traducida en Lengua Gallega, adicionada por Don Pedro Seguino obispo también de Orense que vivio era 1191, año 1153, trasladada de sus originales en letra gótica por Don Joseph Pelliçer y Tovar, año de MDCXLVI.- Biblioteca Nacional.

BALDOMOIR CABANAS, Xohán Xabier.- Historia da Literatura dos Séculos Escuros e do Prerrexurdimento.

Ir a:

Os Boás son nosos.- Os oríxenes.

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: