O PRORRATEO DO COTO DA CUQUEIRA NO ANO 1862.

29-11-2020

O lugar ou coto da Cuqueira formou parte da freguesía de Santa Eugénia de Asma (Chantada, Lugo) desde tempo inmemorial. Desde o ano 1290 a nosa parroquia pasou a depender do mosteiro de Oseira, data en que o rei «Sancho IV el Bravo» outorgoulle a Oseira o privilexio de acotar a devandita freguesía e poñer merinos nos seus cotos, adquirindo así Oseira o seu dominio sobre ela tal como o tiña o anterior señor xurisdicional don Rodrigo Gómez de Deza ata que á súa morte cedeuno ao mosteiro de Oseira.

Sabemos que durante os anos 1583, 1594 e 1634 o convento de San Salvador de Asma comprou terras a Pedro e Estebo Ledo da Cuqueira aforándollas aos mesmos vendedores, polas que o devandito convento percibía un total de catro fanegas e dous ferrados (vinte e dous ferrados) de pan de centeo de renta, pagadeiras durante todos os anos ata que a principios do signo XIX produciríase a desamortización dos bens eclesiásticos.

Tras a desamortización, os bens da Cuqueira serían adxudicados en pública subasta a Don Cipriano Sánchez Guardamino a quen, o mesmo que a o seo fillo Manuel, se lle seguiu pagando a renta que anteriormente se satisfacía ao convento de San Salvador de Asma, ata que finalmente, xa ben entrado o século XX foron redimidos todos os foros.

No libro “Real de legos” do catastro de Ensenada feito no ano 1753 a Cuqueira contaba con dous veciños: Bartolomé Ledo, e Tomás López, que pagaban cada un 11 ferrados de pan de renta, a misma que seguiría percibindo o señor Guardamino.

Mediante escritura formalizada ante o notario de Chantada don Joaquín Otero o 11 de agosto de 1862, os entón oito posuidores do coto recoñeceron seguir pagando aquela renta ao señor Guardamino mediante PRORRATEO ou reparto entre todos eles, polo que se comisionou ao agrimensor don Lorenzo Grande, sendo nomeando como CABEZALEIRO das rentas a Benito Ledo como maior posuidor e contribuínte.

O COTO DA CUQUEIRA estaba entón moi ben definido e demarcado, limitando a poñente con leiras do iglesario de Santa Eugenia de Asma, polo Sur polo camiño de Chantada a Ourense e a nacente por un seto de terra que o separaba do monte pertencente ao lugar de Derramán e á parte do norte tamén iba confinando con leiras do lugar de Derramán ata desembocar nas debesas do iglesario:

Demarcación do coto da Cuqueira, ano de 1862.

O PRORRATEO DO COTO DA CUQUEIRA, NO ANO 1862 (DETALLE DO DOCUMENTO):

«En el lugar da Cuqueira, parroquia de Santa Eugenia de Asma, ayuntamiento de Chantada, a siete días del mes de agosto de mil ochocientos sesenta y dos ante mi don Joaquín Otero, notario de este distrito, domiciliado en la villa de Chantada, colegiado en el de la Audiencia de La Coruña, estando presentes los testigos que se dirán, comparecen Benito Fernández casado de cuarenta y siete años de edad labrador y Benito Ledo también casado mayor de treinta y un años asimismo labrador, Manuel López soltero mayor de veinticinco años labrador Andrea López […] también soltera de veintiséis años de edad asimismo labradora y Benito López soltero de cuarenta años de edad también labrador, Francisco López viudo de treinta y ocho años de edad y labrador Vicente Vázquez casado de cuarenta y seis años de edad, María Suárez viuda de treinta y cuatro años también labradora vecinos y domiciliados todos en el lugar de las fechas a excepcióndel Benito Fernández que lo es del de Santa Eugenia también de esta parroquia de la fecha y don Lorenzo Grande casado de treinta y seis años de edad perito agrimensor domiciliado en la villa de Chantada de cuyas profesiones y domicilios doy fe después asegurar que se hallan en pleno uso de sus derechos civiles y en aptitud para otorgar este instrumento. Los ocho primeros dijeron que el señor Guardamino como comparador de las haciendas de veintidós ferrados de centeno que pertenecían al extinguido priorato de San Salvador de Asma intentaba solicitar el prorrateo principalmente de dicha venta y se personaron por su administrador don Fernando Otero suplicándoles intercediesen con su principal para alcanzar de verificar extrajudicialmente. En este estado don Fernando comisionó al agrimensor don Lorenzo Grande para que desde luego verificase el reconocimiento y prorrateo de las expresadas ventas todo por cuenta de los otorgantes y con intervención de los mismos lo que realizó en los términos siguientes. El lugar de a Cuqueira se comprende un coto redondo y demarcando a poniente con fincas del iglesario de Santa Eugenia de Asma, por el Sur lo hace con el camino que de Chantada sigue a la ciudad de Orense y vuelve sobre la izquierda y a naciente por un seto de tierra que le separa del monte perteneciente al lugar de Derramán y por dicho cierre abajo y a la parte del norte también va confinando con fincas del lugar de Derramán comprendiendo para este foral el prado y Chousa da Carballeira de Benito Ledo y toda por muro de piedras sigue el linde a desembocar en las dehesas del iglesario. Dentro de estas demarcaciones son poseedores Benito Fernández vecino de Santa Eugenia de la leira y chousa de Acibeiros de 4 ferrados y 1 cuartillo y confina con el iglesario por cuya finca le cupo de renta 13 cuartillos de centeno; como poseedor de la tierra y montes de Tras da Horta de la mensura de 1 ferrado 25 cuartillos le tocó de renta 4 cuartillos; por el monte do Picoto de la mensura de 2 ferrados 28 cuartillos le cupo de renta 3 cuartillos; por el prado y monte do Souto de 5 ferrados 1 cuartillo le tocó de renta 1 ferrado y 1 cuartillo de centeno; por el producto de 6,5 castaños que sostienen tierra de María Suárez al término da Costa le tocó de renta 1 cuartillo de centeno; como poseedor de la leira y monte al término da Costa de la mensura de 14 ferrados 5 cuartillos le cupo de renta 14 cuartillos de centeno; por el monte da Cima do Chouso en dos suertes y la mensura de 15 ferrados y 14 cuartillos le cupo de renta 16 cuartillos de centeno; y por 1 ferrado 3 cuartillos de leira en el agro das Carballeiras le cupo de renta 6 cuartillos de centeno. Total de renta que debe pagar este interesado 2 ferrados y 28 cuartillos de centeno por la medida de Chantada. Benito Ledo, vecino del lugar de la Cuqueira es poseedor de 25,5 cuartillos de leira al término de Acibeiros correspondiéndole de renta 2 cuartillos de centeno; por el prado de Pereira que el Benito compró a Francisco López de la mensura de una maquila le toca de renta 2 cuartillos de centeno; por 1 ferrado y 8 cuartillos de robleda nueva en Acibeiros le tocó de renta 3 cuartillos; por 1,5 ferrado de prado y 1 ferrado y 11 cuartillos de navales al mismo término le tocó de renta 14 cuartillos; por el prado y chousa da Carballeira de 5 ferrados y 19 cuartillos le tocó de renta 1 ferrado y 2 cuartillos; por el monte da Carballeira de 2 ferrados y 17,5 cuartillos le tocó de renta 3 cuartillos; por el prado do Souto de 59 cuartillos le tocó de renta 12 cuartillos de centeno; por la leira Nova y las de Costas de nueve ferrados y 26 cuartillos incluidos 5 ferrados de monte le cupo de renta 20 cuartillos; por el monte do Chouso y el do Carrizo de 7 ferrados 6 cuartillos le le cupo de renta 1 ferrado de centeno; por la leira da Cubela de 4 ferrados 18 cuartillos le tocó de renta 10 cuartillos; por el nabal de Arriba de 21 cuartillos y por el nombrado do Campo de 53 cuartillos le cupo de renta 11 cuartillos de centeno; por la leira do Campo en dos porciones de 5 ferrados 6 cuartillos le cupo de renta 10 cuartillos de centeno y por la casa de alto y bajo con su horno y otra casa cuadra le tocó de renta 2 cuartillos de centeno. Total de renta que debe pagar este interesado 5 ferrados y 1 cuartillo. El mismo Benito por bienes de su madre y que son las leiras y montes de Tras das Hortas y monte do Picoto de la mensura de 4 ferrados 23 cuartillos; el naval de Acibeiros de 3 ferrados 2 cuartillos; del prado y chousa da Carballeira de 6 ferrados 3 cuartillos; el monte da Carballeira de 6 ferrados 25 cuartillos y el da Cima da Chousa de 4 ferrados 10 cuartillos; el do Chouso de 15 ferrados; la leira da Cubela de 1,5 ferrado; el naval de Acibeiros de 3,5 ferrados y por la Leira do Campo de 4 ferrados 26 cuartillos cupo a estas fincas la renta de 3 ferrados 25 cuartillos de centeno. Manuel, Andrés y Benito López con Benito Ledo son poseedores por partes iguales de 18,5 cuartillos de leiras y huertas y 1 cuartillo de Chousa en Acibeiros correspondiéndoles de renta 9 cuartillos; por las leiras y monte da Revolta de 5 ferrados le cupo 10 cuartillos de centeno; por el monte do Cotiño de 3 ferrados 22 cuartillos le cupo de renta 4 cuartillos de centeno; por la leira y monte da Carballeira 3 ferrados le cupo otros 4 cuartillos; por el prado, naval y huerta da Aira 7 ferrados 18 cuartillos le cupo de renta 1 ferrado; por el lameiro da Horta de 8,5 cuartillos le cupo 1 cuartillo; por la leira y monte da Costa en dos porciones de 4 ferrados 26 cuartillos y por el monte da Cima do Chouso de 5 ferrados 27 cuartillos le cupo de renta 13 cuartillos de centeno. Son poseedores de una casa, cuadras. Total de renta que deben pagar 2 ferrados y 11 cuartillos. Francisco López vecino de la Cuqueira como poseedor de 48 cuartillos de montes en Acibeiros le cupo de renta 2 cuartillos; por el monte y finca do Cotiño en dos suertes de la mensura de 6 ferrados 26 cuartillos le cupo de renta 9 cuartillos; por el prado, naval y huerta da Porta de 6 ferrados 20 cuartillos le cupo de renta 27 cuartillos; por dos castaños en el lameiro da Porta y 2 ferrados 1 cuartillo leira y monte da Costa y otra suerte de montes del mismo término 3 ferrados 7 cuartillos le cupo de renta 7,5 cuartillos de centeno; por el monte da Cima do Chouso de 4 ferrados y 8 cuartillos v 4,5 cuartillos y por dos casas cuadra le tocó de renta 1 cuartillo. Total 1 ferrado y 21 cuartillos. Vicente Vázquez por 11 cuartillos de robleda en Acibeiros, 11,5 cuartillos de naval al mismo término y le cupo de renta 1,5 cuartillos de centeno; por el prado y Chousa da Carballeira de 1 ferrado 11 cuartillos le cupo de renta 8 cuartillos; por el monte da Carballeira de 19 cuartillos, el do Carrizo de 7 ferrados y el do Chouso de 10 ferrados y 3  cuartillos estes en tres suertes le cupo de renta 14,5 cuartillos; por el prado do Souto de 22 cuartillos le cupo 4,5 cuartillos; por la leira Nova de 21 cuartillos, la de las Cubelas de 1 ferrado y 5 cuartillos y las Leiras do Campo de 2 ferrados 16 cuartillos le cupo de renta 10 cuartillos; por el prado y labradío dos Salgueiros de 11 ferrados 7 cuartillos le cupo de renta 1 ferrado y 17 cuartillos; por el naval de Arriba de 11 cuartillos le cupo 1 cuartillo y medio de centeno; por el naval do Campo de 1 ferrado 2 cuartillos le cupo de renta 6 cuartillos; por la casa cuadra y otras cuadras que se hallan frente sitos en el lugar da Cuqueira le cupo de renta 1 cuartillo. Total 3 ferrados y 5 cuartillos. María Suárez como poseedora de 11 cuartillos robleda huertas y 4 ferrados 11 cuartillos de prado y gestales con 1 ferrado y 7 cuartillos de naval al término de Acibeiros le cupo de renta 1 ferrado y 3 cuartillos; por el monte da Carballeira de 19 cuartillos, el do Soto da Costa de 2 ferrados, el do Chouso de 3 ferrados 7 cuartillos en tres suertes con más un ferrado de monte robleda y por el monte do Carrizo de 7 ferrados le cupo de renta 23,5 cuartillos de centeno; por el prado do Souto de 21 cuartillos le cupo de renta 4 cuartillos de centeno; por la Leira Nova de 3 ferrados y 1 cuartillo le tocó de renta 12 cuartillos de centeno; por la leira da Cubela de 1 ferrado 5 cuartillos le cupo de renta 2 cuartillos de centeno; por el naval de Arriba de 11 cuartillos mensura le cupo de renta 1,5 cuartillo; por el naval do Campo de 1 ferrado 12 cuartillos, por la leira del mismo término de 2 ferrados y 12 cuartillos le cupo de renta 12 cuartillos de centeno; por la casa soto y otra caseta cuadra sita en el lugar da Cuqueira le cupo de renta 1 cuartillo. Total 2 ferrados y 29 cuartillos de centeno. Con lo cual queda reconocida la extensión que comprende el lugar da Cuqueira y prorrateada la renta afecta de los veintidós ferrados de centeno por la medida de Chantada. Los comprendidos en este foral eligieron por cabezalero al mayor poseedor y pagador y entre ellos Benito Ledo quien hecho cargo de este nombramiento lo aceptó y se constituyó a percibir y pagar al señor don Manuel Sánchez Guardamino las rentas de los veintidós ferrados de centeno de cada un año y por el tiempo de costumbre constituyendo igual obligación y allanamiento por el foral unos y otros contribuyendo al efecto cada uno con su prorrata al expresado Benito Ledo en el cumplimiento y observación de cuando dejan pactado quieren se les cumpla con todo rigor legal y vía de apremio en virtud de la presente como si fuera de sentencia pasada   en autoridad de cosa juzgada. Así lo otorgan y firman Benito Fernández, Benito Ledo, Francisco López y Vicente Vázquez. No lo hacen los demás por no saber. A su ruego lo ejecuta uno de los presenciales como testigos José Carballo y Fernández, Ramón Fernández y Hermida con Manuel Gómez y González vecinos de esta parroquia de la fecha que aseguran no tener escepción  para serlo. Enterados por mi el notario los otorgantes y testigos del derecho que la ley les concede para leer estas escrituras por si mismo o para oírmelas leer optan por el segundo de estos medios. Y habiéndola yo leído en alta voz de que doy fe lo aprobaron todos. De todo lo cual y de haber advertido lo relativo a hipotecas doy fe. Francisco López. Vicente Vázquez. Juan Benito Ledo. Benito Fernández. Lorenzo Fernández. Ramón Fernández. José Carballo. Hay un signo  Joaquín Otero. Y el infraescrito Notario vecino de esta villa y colegiado de la Audiencia de La Coruña presente fui al otorgamiento de la escritura inserta, la cual escrita en siete hojas de papel sello noveno queda en mi poder al número 66 con la nota de esta saca a la cual me remito. Y de pedimento del electo cabezalero Benito Ledo libro la presente primera copia de signo y firmo en Chantada a once de agosto de mil ochocientos sesenta y dos. Estos tres pliegos de papel, el primero de sello octavo, los dos siguientes del noveno. Fdo.: Joaquín Otero.»

COTO DA CUQUEIRA 1862 Prorrateo fincas Guardamino
(COMPROBACIÓN)
Benito Fernández:
FERRADOS(*)CUARTILLOS(**)
Acibeiros013
Tras da Horta 04
Picoto03
Souto11
Costa01
Costa014
Cima doo Chouso016
Carballeiras06
TOTAL RENTA158
(2 ferrados 28 cuartillos)
Benito Ledo:
Acibeiros 2
Pereira 2
Acibeiros 3
Naval Acibeiros 14
Carballeira12
Monte Carballeira 3
Souto 12
Leira Nova y Costas 20
Chouso y Carrizo1 
Cubela 10
Naval Campo 11
Leira Campo 10
Casa 2
TOTAL RENTA291
(5 ferrados 1 cuartillo)
Manuel López y otros:
Acibeiros 9
Revolta 10
Cotiño 4
Carballeira 4
Aira1 
Horta 1
Costa y Chouso 13
TOTAL RENTA141
(2 ferrados 11 cuartillos)
Francisco López:
Acibeiros 2
Cotiño 9
Porta 27
Porta y Costa 7,5
Cima do Chouso 4,5
Casas 1
TOTAL RENTA051
(1 ferrado 21 cuartillos)
Benito Ledo (de su madre):
Varias fincas325
(3 ferrados 25 cuartillos)
Vicente Vázquez:
Robleda Acibeiros 1,5
Carballeira 8
Monte Carballeira 14,5
Souto 4,5
Leira Nova y otras 10
Salgueiros117
Naval de Arriba 1,5
Naval do Campo 6
Casa y cuadras 1
TOTAL RENTA164
(tres ferrados 5 cuartillos)
María Suárez:
Acibeiros13
Carballeira y otros 23,5
Souto 4
Leira Nova 12
Cubela 2
Naval Arriba 1,5
Leira do Campo 12
Casa y cuadra 1
TOTAL RENTA159
(2 ferrados 29 cuartillos)
TOTAL A PAGAR A GUARDAMINO:
(18 ferrados y 120 cuartillos = 22 ferrados)
(*) El ferrado equivalía a unas 6 áreas actuales.
(**) El ferrado tenía 30 cuartillos

(Transcrita por Manuel Lamazares Rodríguez en Collado Villalba, día 27 de noviembre de 2020).

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: