Os Boás son nosos

O obxectivo desta páxina é dar a coñecer unha serie de datos existentes no Arquivo Histórico da Universidade de Santiago referidos á familia Boán, oriunda da nosa parroquia e que protagonizou un espectacular ascenso social durante os séculos XVI e XVII que a levou a desempeñar importantes cargos na igrexa e a administración daquela época.

WP_20150729_001
Casa da familia Boán.- Praza do Ferro (Ouense)

Estes datos refírense a unha información de limpeza de sangue practicada pola devandita Universidade a Don Fernando Boan, natural de Sitiós (Santa Eugenia de Asma) que vén a confirman a orixe na nosa parroquia de Fernando Boán, o seu irmán Juan Fernandez de Boán e os seus outros irmáns – que nós chamaremos a cuarta xeración dos Boás-, que forman sen dúbida a máis ilustre xeración da devandita familia.

ÁRBOL XENEALÓGICO DA FAMILA BOÁN:

«A la sga. pregta. díxo que ansimismo abía conocido a Ferdo. de Boan y a Ysabel Arias de Sobrado filla de Pº Arias Pombo y de Ysabel Arias dargiz mugr. que fue del dcho. Fernando de Boan padre del dcho Fernando de Boan el Moço y de Pº Fernandez de Boan y Ldo. Juan Fernandez de Boan que viven en el llano de Amoeiro donde fue Retor su padre y ansimismo conocio a sus abuelos Juan de Boan y Temez y a Mayor Fernandez de Moure Somoça i tan bien conocio muy bien a sus bisabuelos padres de su abuelo que vivieron en la Torre de Boan que se llamavan don Fernando de Boan y Temez y Mayor Perez de Castro pero que Juan de Boan y su muger su abuelos se binieron a vivir a la Aldea de Sitios que era suya» (Declaración de Antón Ledo, testigo de la información practicada a Fernando de Boán) Archivo Histórico Universidade de Santiago (C.FONSECA, PROVICION DE BECAS, S.H.431,Exp.8,Páx.67.)

Istes feitos teñen lugar na segunda metade do séculoo XVI e o primeiro cuarto do século XVII, cando os hirmáus Juan Fernandez de Boán e Fernando Boán, nacidos en Sitiós (Santa Eugenia de Asma), Chantada, dan un grande brinco nas suas carreiras para desempeñar unha serie de altos cargos –Conselleiro de Indias, Virrey do Perú ou Maxistral de Badajoz- que en principio estaban reservados para os membros dos círculos máis importantes da nobreza.

O ascenso social desta familia sorprendeu tanto os seus contemporáneos que non dubidaron en atribuílo á falsificación dos documentos que demostrasen a súa orixe nobre que logo introducirían nos principais arquivos eclesiásticos.

Ben sexa pola escaseza de información ou pola falta de rigor de moitos expertos ao confundir os nomes dos seus membros, o certo é que moitos aspectos da vida desta familia está aínda sen clarar. Moitos dubidaron mesmo de que Fernando de Boán e Temes tivese dado os seus primeiros pasos na terra de Boán (Chantada), e de que esta xeración dos Boás (a quinta) fose oriúnda da aldea de Sitiós, e trasladan a súa orixe ao Pazo de San Damián no municipio de Amoeiro (Ourense) onde si exerceu o seu pai como sacerdote dende o ano 1565.

Mesmo D. Jesús Ferro Couselo, no seu día o principal experto sobre a familia, «varre para dentro» e, tal como nos recorda Don Avelino Seijas Vázquez na súa obra, malia a existencia dunha partida de filiación e matrimonio no arquivo de Taboada Roca e unha partida sacramental no rexistro de Santa Eugenia de Asma -que el mesmo recolle na súa obra-, e que demostra que Fernando de Boán e Ysabel Arias de Sobrado e Argiz se casaron na nosa parroquia, pon en dúbida a súa autenticidade.

Grazas ao importante estudo de Don Avelino Seijas sabemos que a documentación das partidas matrimoniais non ofrece dúbida. Don Avelino non comprende a posición de Ferro Couselo e achega máis datos que demostran que a orixe da familia Boán está na nosa parroquia. Insiste na importancia deste feito: “Pero las figuras de Don Juan y Don Fernando de Boán , hijos del matrimonio anterior, son demasiado importantes para que su naturaleza pueda descansar en deducciones más o menos lógicas, o vagas alusiones contenidas en las escrituras citadas…”

Por fortuna, encontrámonos con que no Arquivo Histórico da Universidade de Santiago existe un expediente(1) sobre as probas de limpeza de sangue realizadas a Fernando de Boán no ano de 1582 na súa etapa de opositor para unha «prebenda» convocada pola Universidade de Santiago para cubrir unha praza no Colexio Maior Fonseca. Este expediente ofrécenos gran cantidade de información, e vén a confirmar o criterio de Don Avelino Seijas sobre a orixe dos Boanes xa que non só demostra con toda claridade que a procedencia dos irmáns Boán hai que situalo na aldea de Sitiós, senón que pola súa abundancia e calidade dos datos avala a súa condición de cristiáns vellos por mor da descendencia dos Temes e os Boanes, o que choca de fronte, polo menos naquel momento, coa teoría da falsificación dos documentos.

O contido dos devanditos documentos é o seguinte: Don Rodrigo Díaz de Andrade, instrutor do expediente, encontrándose na freguesía de Santa Eugenia de Asma comeza a práctica dunha información o 16 de xaneiro de 1582 dirixida a demostrar a limpeza de sangue de Fernando Boán, “opositor y natural de tierra de Chantada y rescibe juramento de los testigos Ynfra escritos examinándolos por las preguntas e ynstrucion conforme a las Constituciones de la Universidad y Colegio Mayor de Santiago” (páx. 41)

As declaracións das testemuñas son de moi distinta natureza, pero destacan as que se refiren á orixe da familia Boán, a súa familia, a súa residencia, a súa profesión, etc. e veñen a demostrarnos o coñecemento de primeira man que tiñan da bisbarra de Chantada e da propia familia Boán. Tras unha lectura atenta destas, pódese concluír fronte aos que afirman que os Boanes “o falsificaban todo», que estes documentos dificilmente puidesen ser falsificados.

A orixe da familia Boán:

As declaracións das testemuñas veñen tamén a confirmar, entre outras cousas, que a orixe da familia Boán hai que situalo na terra de Chantada, e máis concretamente na Torre dos Boán -actual parroquia de San Payo de Muradelle-. O que resulta máis relevante para os veciños e naturais de Santa Eugenia é que todas as testemuñas declaran que os compoñentes desta cuarta xeración dos Boán sexa natural da aldea de Sitiós, e grazas aos estudos que realizaron en Salamanca fose a que ocupou cargos tan importantes como o Consello de India e o Vicerreinado do Perú ou o de Maxistral de Badaxoz. Esta xeración, cuxos membros eran naturais de Sitiós, deixou unha profunda pegada a todo o longo da segunda metade do século XVI e primeiro cuarto do século XVII.

Os testemuños sobre a súa orixe son abundantes. Practicamente todas as testemuñas afirman ser orixinarias da terra de Chantada e sitúan á familia na gran maioría dos casos na Torre de Boán:

Juan Pereyra, vez º de San Chistobal de Lobelle afirma que coñeceu os bisavós de Fernando de Boán Fernando de Boán e Temes e Maior Pérez de Castro: “que murieron de muy biejos en la Torre de Boán”. (páx. 64).

Outro testigo, Antón Ledo, de Santa Eugenia de Asma “también conoció muy bien a sus bisabuelos y padres de su abuelo que vivieron en la Torre de Boán y se llamavan don Fernando de Boan y Temes y Mayor Perez de Castro se vinieron a vivir a la Aldea de Sitiós que era suya.(páx. 67)

Sobre o lugar de orixe de Fernando de Boán e Temes as cousas xa non están tan claras. A maioría das testemuñas non se pronuncia abertamente sobre a súa orixe, e limítanse a describilo como «Becino de Santa Ojea de Asma». Iso é o que afirma a testemuña Sebastián López “escribano de Su Majestad e Vzº de San Juan de Lage” que aclara que foi “Becino primero que dixese misa del lugar de Sitiós feligresía de Santa Ojea de Asma”(páx.55).

Domingo da Pena, veciño de Santa Eugenia de Asma dinos que Fernando de Boán e Temes era natural de Boán e veciño de Santa Eugenia: “Rector que fue de San Juan Dabruciños y natural del solar de Boan y vezino que fue de Santa Ojea de Asma” e infórmanos que “canto misa nueva en Nuestra Señora de Cuebas en las montañas de Ossera” (páx. 46).

Outra testemuña (Pedro Cadaya), da freguesía de Santa María de Castelo, Taboada, manifesta que coñecera moi ben a Ysabel Arias de Sobrado e Argiz, que a coñecera “antes de casada” e “después de casada quando bibiera en el lugar de Sitiós”.(páx. 58).

A cuarta xeración dos Boán:

Sendo Fernando de Boán e Temes e Ysabel Arias de Sobado e Argiz veciños do lugar de Sitiós, e antes do falecemento de Ysabel, naceron os seus fillos Juan Fernandez de Boan, Clara, Inés, Fernando de Boan, Cecilia e Pedro Fernández de Boan, todos eles naturais de Sitiós.

Isto confírmano varios testemuños deste interrogatorio, entre eles o de Gregorio de Sitiós, xa que: “conocía muy bien al dicho Fernando de Boan El Moço  y a sus hermanos el Licenciado Boan y a Pedro Fernandez de Boan y Sobrado y a sus hermanas porque los bio criar desde pequeños (páx. 53)

Juan Rodriguez, clérigo, veciño de San Cristóbal de Lobelle responde contundente que “preguntado se el dicho Fernando de Boán es natural del obispado de Lugo porque en la freguesia de Sancta Ojea le parió la dicha su madre y le baptizo Diego Lopez clérigo de la dcha Yglesia.” (páx. 63)

Diego Lopez do Bañal, naquel tempo Reitor da freguesía de Santa Eugenia de Asma, confírmanos a orixe desta xeración dos Boán cando di referíndose a Fernando Boán que “lo vio criar a una ama llamada Ysabel Alvarez Pomba prima de su madre y también lo baptizo y a Pedro Fernandez de Boán su hermano y a otros.” E máis adiante engade que “fue baptizado y nació en la dicha freguesia de Sanya Ojea de Asma obispado de Lugo” (páx.42). Cuando máis tarde se ratifica na súa declaración (Páx. 62) deixa claro que «Nacio en la dcha felegresia porque vivio su madre hasta que murio en la dcha felegresia y por ser su comadre la fue a bisitar estando ella en la cama del parto en la aldea de Sitiós».

A testemuña de Simón de Campos, veciño de San Juan de Abruciños manifesta que “conoce muy bien a Fernando de Boán porque lo vio traer a su padre entre otros hijos quando bino por Rector de  San Juan de Abruciños y Reside agora  junto a ella en un lugar que llaman Cacabelos”.

A testemuña de Pedro de Bobeda, veciño do Couto de Bobeda, referíndose a Fernando Boán afirma que o viu na casa do seu pai “que lo traxo con otros hijos cuando vino a ser Rector de San Juan de Abruciños”.

Pola declaración da testemuña Juan Gonzalez de Bobeda e Arauxo, reitor de Santa Mariña de Fontefria, coñecemos que os Boásdeberon trasladarse á bisbarra de Amoeiro en torno ao ano 1565 porque a Fernando Boán “le conoce desde hace diez y seis años a esta parte y por que habrá tres años que le tiene por feligres y vecino con otros dos hermanos suyos El Licenciado Boan y Pedro Fernandez de Boan y Sobrado” (páx. 70)

Arbol_Boas

A quinta xeración dos Boán:

Coa quinta xeración dos Boás xa internámonos definitivamente no século XVII. A súa xeración vén marcada pola irrupción na familia do apelido Landecho -cando Juan Fernandez de Boán deixa como único herdeiro ao seu sobriño Pedro Fernández de Boán e Landecho coa condición de que case con súa prima Josepha e adopte o seu apelido Landecho-. Ou pola polémica xerada sobre a autoría da falsificación da «Historia de Don Servando, Bispo de Ourense,» tamén chamado «Historia Gótica».
Pero a isto refírome noutro lugar da miña páxina: http://www.eirexe.es/falsificacios-da-historia

Outras noticias dos Boán:

Aínda que o obxectivo principal deste expediente de limpeza de sangue é o de demostrar a descendencia dos pais de Fernando de Boán de cristiáns vellos «e oyo dezir da avoa que eran todos moi bos christianos vellos fillos dalgo e cabaleiros limpos de quialquiera raça de judios ou mouros, ou confesos… «, das declaracións das testemuñas podemos obter moita mais información.

Confírmanos o documento que, sen ser demasiado exhaustivos, a familia Boán foi orixinaria da Torre de Boán, que se trasladou a Sitiós vivindo Juan Francisco de Boán e Temes (O Crego), alí afincouse o seu fillo Fernando de Boán e Temes, onde tamén se casou con Isabel Arias Sobrado e Argiz, e ellí mesmo en Sitiós naceron os seus fillos. Pero destas declaracións pódese obter moita información útil que nos axude a comprender a dilatada historia da familia:
Aparece de novo Antón Ledo, de Santa Eugenia de Asma, quen nos dá máis detalles da profesión tanto do pai como dos fillos cando declara que coñecía a Fernando de Boán porque “este testigo cuando nació el dcho. Fernando de Boán fue a llevar las nuevas a su padre quando al tiempo era merino de Ossera y luego bino para baptizarle” o que “le ymbio a Salamanca a estudiar con sus hermanos…” (páx. 68).

Diego Lopez do Bañal, clérigo de Santa Eugenia indica tamén pola súa banda referíndose a Fernando Boán que “su padre era merino de Ossera habiendo sido primero de la Ulloa para el conde de Monte Rey” (páx. 62)

Outra testemuña, do bacharel Francisco Mendez, clérigo, veciño de San Juan de Abruciños, dínos que coñeceu moi ben a Fernando de Boán “de hace cinco años a esta parte” porque “lo vio y trató en Salamanca abrá cinco años y despueslo vio residir en la feligresía de sus hermanos y en el lugar de Cacabelos”. Esta noticia situa polo tanto a Fernando Boán en Salamanca entre os anos 1577 e 1582. (páx.71)

Sobre a súa facenda, a testemuña de Juan García, veciño de San Juan de Abruciños acláranos que “no sabe de beneficio ni renta que tenga antes sabe que no tiene nada porque su padre mandó su hacienda al Licenciado Joan y a Pedro Fernandez de Boan y Sobrado y a otras hijas y a el nada.” (páx. 74)

Cando en novembro de 1582 Don Rodrigo Días de Andrade, dá por concluída a información da que foi instrutor fai tamén referencia a este feito dicindo “que es verdad que bí y ley la manda de Ferando de Boán y Temes clérigo de verbo ad verbum y en ella solo hace mención del ni le mando cosa ninguna de hazienda sino tan solamente allimentado Juan Fernandez de Boan y Pedro Fernandez de Boan sus hijos que le acudan con alguna cosa para sus estudios” (páx. 75)

Conclusión:

Toda a información contida nesta páxina vén a confirmar, esperemos que definitivamente, que a orixe dos fillos de Fernando de Boán e Temes (5ª xeración dos Boanes) tivo lugar na aldea de Sitiós (Santa Eugenia de Asma).
Este feito tennos que encher de orgullo. Seguramente moi poucas persoas da nosa terra coñézano. De aí o meu interese en aloxalo nesta páxina de Internet. Seguindo o exemplo que Don Avelino Seijas cando na súa grande obra sobre Chantada nos conta maxistralmente a súa historia, deberiamos exclamar con orgullo “si  ellos sintieron el orgullo de Chantada, es lógico que Chantada se sienta orgullosa de los Boanes”.

Pero non queremos rematar esta páxina sen facer referencia a unha pasaxe de Don Manuel Murguía contido no seu «Dicionario de escritores galegos», onde volve confirmar a orixe dos Boás na nosa parroquia. Segundo o devandito autor, nunha lista de colexiais de Oviedo naturais de Galicia, tomada do libro Ms. das Constituciones… dáse noticia deste colexial: “153 Ferdinandus de Boan, Galecus, ex oppido de Sitios Lucensae diócesis, electus 25 sept. 1588, anno quinto sui ingressus Capitale totius magno consensu, et populi acclamatione…” 

Conclúe Murguía dicindo “esto prueba que no todos los Boanes nacieron en la casa de S. Damean, cerca de Orense, como se asegura y nosotros lo hemos dicho también por no tener más datos”
Notas:

[1] Signatura “C. FONSECA, PROVISIÓN DE BECAS, S.H.431, Exp.8”

https://arquivo.usc.es/ahus2/showImagenes/526349/#inline_content

[2] FERRO COUSELO, Jesús.- Gente llana con ventura.- Revista Auriense, tomo II.- 1972

[3] SEIJAS VAZQUEZ, Avelino.- Historia de Chantada y su comarca (Ensayo).- Servicio de Publicaciones.- Diputación Provincial de Lugo, 1979.

[4] MURGUIA, Manuel.- Diccionario de Escritores gallegos.- Compañel, Vigo, 1862.

HERVELLA VÁZQUEZ, José.- Un cronicón de origen orensano: la historia de Don Servando obispo de Orense (1770-1850)

SOUTO CABO, J.A.- A historia de Don Servando.- Santiago 2007

PELLIÇER DE TOVAR, Joseph.- Historia de Don Servando Obispo de Orense, traducida en Lengua Gallega, adicionada por Don Pedro Seguino obispo también de Orense que vivio era 1191, año 1153, trasladada de sus originales en letra gótica por Don Joseph Pelliçer y Tovar, año de MDCXLVI.- Biblioteca Nacional.

BALDOMOIR CABANAS, Xohán Xabier.- Historia da Literatura dos Séculos Escuros e do Prerrexurdimento.

 

 

OS BOÁS SON NOSOS 

(versión en castellano)

El objetivo de esta página es dar a conocer una serie de datos existentes en el Archivo Histórico de la Universidad de Santiago(1) muy importantes para nuestra parroquia y para nuestra relación con la familia de los Boán.

Estos datos se refieren a una información de limpieza de sangre practicada por dicha Universidad a Don Fernando Boan, natural de Sitiós (Santa Eugenia de Asma) que viene a confirman el origen en nuestra parroquia de Fernando Boán, su hermano Juan Fernandez de Boán y sus otros hermanos – que nosotros llamaremos la cuarta generación de los Boanes-, que forman sin dada  la más ilustre generación de dicha familia.

 

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA FAMILA BOÁN:

«A la sgda. pregta. dixo que ansimismo abia conocido a Ferdo. de Boan y Temez y a Ysabel Arias de Sobrado filla de Pº Arias Pombo y de Ysabel Arias de dargiz mugr. que fue del dcho. Fernando de Boan padre del dcho Fernando de Boan el Moço y de Pº Fernandez de Boan y Ldo. Juan Fernandez de Boan que viven en el llano de Amoeiro donde fue Retor su padre y ansimismo conocio a sus abuelos Juan de Boan y Temez y a Mayor Fernandez de Moure y Somoça i tan bien conocio muy bien a sus bisabuelos padres de su abuelo que vivieron en la Torre de Boan que se llamavan don Fernando de Boan y Temez y Mayor Perez de Castro pero que Juan de Boan y su muger su abuelos se binieron a viivir a la Aldea de Sitios que era suya» (Declaración de Antón Ledo, testigo de la información practicada a Fernando de Boán). FUENTE: Archivo Histórico Universidad de Santiago (C. FONSECA, PROVISIÓN DE BECAS, S.H.431, Exp.8, páx 67.)

 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/orNkhn42M9up0nBZNoXSn9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink

Estos hechos tienen lugar durante la segunda mitad del siglo XVI y primer cuarto del siglo XVII, cuando los hermanos Juan Fernandez de Boán y Fernando de Boán, naturales de Sitiós, parroquia de Santa Eugenia de Asma, Chantada, dan un salto espectacular en sus carreras y desempeñan  una serie de altos cargos – Consejero de Indias, Virrey del Perú o Magistral de Badajoz- que en principio estaban reservados para los miembros de los círculos más importantes de la nobleza.

El ascenso social de esta familia sorprendió tanto a sus contemporáneos que no dudaron en atribuirlo a la falsificación de los documentos que demostrasen su origen noble que luego introducirían en los principales archivos eclesiásticos.

Bien sea por la escasez de información o por la falta de rigor de muchos expertos al confundir los nombres de sus miembros, lo cierto es que muchos aspectos de la vida de esta familia está aún sin aclarar. Muchos dudaron incluso de que Fernando de Boán y Temes hubiera dado sus primeros pasos en la tierra de Boán (Chantada), y de que esta generación de los Boanes (la quinta) fuese oriunda la aldea de Sitiós, y trasladan su origen al Pazo de San Damián en el municipio de Amoeiro (Ourense) donde sí ejerció su padre como sacerdote desde el año 1565.

Incluso D. Jesús Ferro Couselo(2), en su día el principal experto sobre la familia, “barre para dentro” y, tal como nos recuerda Don Avelino Seijas Vázquez(3) en su obra, pese a la existencia de una partida de filiación y matrimonio en el archivo de Taboada Roca y una partida sacramental  en el registro de Santa Eugenia de Asma -que él mismo recoge en su obra-, y que demuestra que Fernando de Boán e Ysabel Arias de Sobrado y Argiz se casaron en nuestra parroquia, pone en duda su autenticidad.

Gracias al importante estudio de Don Avelino Seijas sabemos que la documentación de las partidas matrimoniales no ofrece duda. Don Avelino no comprende la posición de Ferro Couselo y aporta más datos que demuestran que el origen de la familia Boán está en nuestra parroquia. Insiste en la importancia de este hecho: “Pero las figuras de Don Juan y Don Fernando de Boán , hijos del matrimonio anterior, son demasiado importantes para que su naturaleza pueda descansar en deducciones más o menos lógicas, o vagas alusiones contenidas en las escrituras citadas…”

Por fortuna, nos encontramos con que en el Archivo Histórico de la Universidad de Santiago existe un expediente(1) sobre las pruebas de limpieza de sangre realizadas a Fernando de Boán en el año de 1582 en su etapa de opositor para una «prebenda» convocada por la Universidad de Santiago para cubrir una plaza en el Colegio Mayor Fonseca. Este expediente nos ofrece gran cantidad de información, y viene a confirmar el criterio de Don Avelino Seijas sobre el origen de los Boanes ya que no solo demuestra con toda claridad que la procedencia de los hermanos Boán hay que situarlo en la aldea de Sitiós, sino que por su abundancia y calidad de los datos avala su condición de cristianos viejos debido a su descendencia de los Temes y los Boanes, lo que choca de frente, al menos en aquel momento, con la teoría de la falsificación de los documentos.

El contenido de dichos documentos es el siguiente: Don Rodrigo Díaz de Andrade, instructor del expediente, encontrándose en la feligresía de Santa Eugenia de Asma  comienza la práctica de una información el 16 de enero de 1582 dirigida a demostrar la limpieza de sangre de Fernando Boán, “opositor y natural de tierra de Chantada y rescibe juramento de los testigos Ynfra escritos examinándolos por las preguntas e ynstrucion conforme a las Constituciones de la Universidad y Colegio Mayor de Santiago” (pág. 41)

Las declaraciones de los testigos son de muy distinta naturaleza, pero destacan las que se refieren al  origen de la familia Boán, su familia, su residencia, su profesión, etc. y vienen a demostrarnos el conocimiento de primera mano que tenían de la comarca de Chantada y de la propia familia Boán. Tras una lectura atenta de las mismas, se puede concluir frente a los que afirman que los Boanes “lo falsificaban todo”, que estos documentos difícilmente pudieran ser falsificados.

El origen de la familia Boán:

Las declaraciones de los testigos vienen a  confirmar, entre otras cosas, que el origen de la familia Boán hay que situarlo en la tierra de Chantada, y más concretamente en la Torre de los Boán -actual parroquia de San Payo de Muradelle-. Lo que resulta más relevante para  los vecinos y naturales de Santa Eugenia es que todos los testigos declaran que los componentes de esta cuarta generación de los Boán sea natural de la aldea de Sitiós, y gracias a los estudios que realizaron en Salamanca fuese la que ocupó cargos tan importantes como el Consejo de Indias y el Virreinato del Perú o el de Magistral de Badajoz. Esta generación, cuyos miembros eran naturales de Sitiós, dejó una profunda huella a todo lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y primer cuarto del siglo XVII .

Los testimonios sobre su origen son abundantísimos. Prácticamente todos los testigos afirman ser originarios de la tierra de  Chantada y siúan a la familia en la gran mayoría de los casos en la Torre de Boán:

Juan Pereyra, vezº de San Chistobal de Lobelle afirma que conoció a los bisabuelos de Fernando de Boán Fernando de Boán y Temes y a Mayor Pérez de Castro “que murieron de muy biejos en la Torre de Boán”. (pág. 64).

Otro testigo, Antón Ledo, de Santa Eugenia de Asma “también conoció muy bien a sus bisabuelos y padres de su abuelo que vivieron en la Torre de Boán y se llamavan don Fernando de Boan y Temes y Mayor Perez de Castro se vinieron a vivir a la Aldea de Sitiós que era suya.(pág. 67)

Sobre el lugar de origen de Fernando de Boán y Temes las cosas ya no están tan claras. La mayoría de los testigos no se pronuncia abiertamente sobre su origen, y se limitan a describirlo como “Becino de Santa Ojea de Asma”. Eso es lo que afirma el testigo Sebastián López “escribano de Su Majestad e Vzº de San Juan de Lage” que manifiesta que aclara que fue “Becino primero que dixese misa del lugar de Sitiós feligresía de Santa Ojea de Asma” (pág.55).

Domingo da Pena, vecino de Santa Eugenia de Asma nos dice que Fernando de Boán y Temes era natural de Boán y vecino de Santa Eugenia: “Rector que fue de San Juan Dabruciños y natural del solar de Boan y vezino que fue de Santa Ojea de Asma” y nos informa que “canto misa nueva en Nuestra Señora de Cuebas en las montañas de Ossera” (pág. 46).

Otro testigo (Pedro Cadaya), de la feligresía de Santa María de Castelo, Taboada, manifiesta que había conocido muy bien a Ysabel Arias de Sobrado y Argiz “, que la había conocido “antes de casada” y “después de casada quando bibiera en el lugar de Sitiós”.(pág. 58).

La cuarta generación de los Boán:

Siendo Fernando de Boán y Temes e Ysabel Arias de Sobado y Argiz vecinos del lugar de Sitiós, y antes del fallecimiento de Ysabel, nacieron sus hijos Juan Fernandez de Boan, Clara, Inés, Fernando de Boan, Cecilia y Pedro Fernández de Boan, todoe ellos naturales de Sitiós.

Esto lo confirman varios testimonios de este interrogatorio, entre ellos el de Gregorio de Sitiós, ya que: “conocía muy bien al dicho Fernando de Boan El Moço  y a sus hermanos el Licenciado Boan y a Pedro Fernandez de Boan y Sobrado y a sus hermanas porque los bio criar desde pequeños (pág. 53)

Juan Rodriguez, clérigo, vecino de San Cristóbal de Lobelle responde contundente que “preguntado se el dicho Fernando de Boán es natural del obispado de Lugo porque en la freguesia de Sancta Ojea le parió la dicha su madre y le baptizo Diego Lopez clérigo de la dcha Yglesia.” (pág. 63)

Diego Lopez do Bañal, en aquel tiempo Rector de la feligresía de Santa Eugenia de Asma, nos confirma el origen de esta generación de los Boán cuando dice refiriéndose a Fernando Boán que “lo vio criar a una ama llamada Ysabel Alvarez Pomba prima de su madre y también lo baptizo y a Pedro Fernandez de Boán su hermano y a otros.” Y más adelante añade que “fue baptizado y nació en la dicha freguesia de Sanya Ojea de Asma obispado de Lugo” (pag.42). Cuando más tarde se ratifica en su declaración (Pág. 62) deja claro que «Nacio en la dcha felegresia porque vivio su madre hasta que murio en la dcha felegresia y por ser su comadre la fue a bisitar estando ella en la cama del parto en la aldea de Sitiós».

El testigo Simón de Campos, vecino de San Juan de Abruciños manifiesta que “conoce muy bien a Fernando de Boán porque lo vio traer a su padre entre otros hijos quando bino por Rector de  San Juan de Abruciños y Reside agora  junto a ella en un lugar que llaman Cacabelos”.

El testigo Pedro de Bobeda, vecino del Coto de Bobeda, refiriéndose a Fernando Boán  afirma que le vio en casa de su padre “que lo traxo con otros hijos cuando vino a ser Rector de San Juan de Abruciños”.

Por la declaración del testigo Juan Gonzalez de Bobeda y Arauxo, rector de Santa Marina de Fontefria, conocemos que los Boanes debieron trasladarse a la comarca de Amoeiro en torno al año 1565 porque a Fernando Boán “le conoce desde hace diez y seis años a esta parte y por que habrá tres años que le tiene por feligres y vecino con otros dos hermanos suyos El Licenciado Boan y Pedro Fernandez de Boan y Sobrado” (pag. 70)

La quinta generación de los Boán:

Con la quinta generación de los Boanes ya nos adentramos definitivamente en el siglo XVII. Su generación viene marcada por la irrupción en la familia del apellido Landecho –cuando Juan Fernandez de Boán deja como único heredero a su sobrino Pedro Fernández de Boán y Landecho con la condición de que se case con su prima Josepha y adopte su apellido Landecho-. O por la polémica generada los autores de la falsificación de la “Historia de Don Servando, Obispo de Orense”, también llamado “Historia Gótica”.

Pero a esto me refiero en otro lugar de mi página: http://www.eirexe.es/falsificacios-da-historia

Otras noticias de los Boán:

Aunque el objetivo principal de este expediente de limpieza de sangre es el de demostrar la descendencia de los padres de Fernando de Boán de cristianos viejos «y oyo dezir de la abuela que eran todos muy buenos christianos viejos hijos dalgo y caballeros limpios de quialquiera raça de judios o moros, o confesos…», de las declaraciones de los testigos podemos obtener mucha más información.

Nos confirma el documento, sin ser demasiado exhaustivos, que la familia Boán fue originaria de la Torre de Boán, que se trasladó a Sitiós viviendo Juan Francisco de Boán y Temes (O Crego), allí se afincó su hijo Fernando de Boán y Temes, donde también se casó con Isabel Arias Sobrado y Argiz, y ellí mismo en Sitiós nacieron sus hijos. Pero de estas declaraciones se pude obtener mucha información útil que nos ayude a comprender la dilatada historia de la familia.

Aparece de nuevo Antón Ledo, de Santa Eugenia de Asma, quien nos da más detalles de la profesión tanto del padre como de los hijos cuando declara que conocía a Fernando de Boán porque “este testigo cuando nació el dcho. Fernando de Boán fue a llevar las nuevas a su padre quando al tiempo era merino de Ossera y luego bino para baptizarle” o que “le ymbio a Salamanca a estudiar con sus hermanos…” (pág. 68).

Diego Lopez do Bañal, clérigo de Santa Eugenia indica también por su parte refiriéndose a Fernando Boán que “su padre era merino de Ossera habiendo sido primero de la Ulloa para el conde de Monte Rey” (pág. 62)

Otro testigo, el bachiller Francisco Mendez, clérigo, vecino de San Juan de Abruciños, dice que conoció muy bien a Fernando de Boán “de hace cinco años a esta parte” porque “lo vio y trató en Salamanca abrá cinco añosy despueslo vio residir en la feligresía de   sus hermanos y en el lugar de Cacabelos”. Esta noticia situa por lo tanto a Fernando Boán en Salamanca entre los años 1577 y 1582.(pág.71)

Sobre su hacienda, el testigo Juan García, vecino de San Juan de Abruciños  nos dice que “no sabe de beneficio ni renta que tenga antes sabe que no tiene nada porque su padre mandó su haciend al Licenciado Joan y a Pedro Fernandez de Boan y Sobrado y a otras hijas y a el nada.” (pág. 74)

Cuando en noviembre de 1582 Don Rodrigo Días de Andrade, da por concluida la información de la que fue instructor hace tambié referencia a este hecho diciendo “que es verdad que bí y ley la manda de Ferando de Boán y Temes clérigo de verbo ad verbum y en ella solo hace mención del ni le mando cosa ninguna de hazienda sino tan solamente allimentado Juan Fernandez de Boan y Pedro Fernandez de Boan sus hijos que le acudan con alguna cosa para sus estudios” (pag. 75)

Conclusión:

Toda la información contenida en esta página viene a confirmar, esperemos que definitivamente, que el origen de los hijos de Fernando de Boán y Temes (5ª generación de los Boanes) tuvo lugar en la aldea de Sitiós (Santa Eugenia de Asma).

Este hecho nos tiene que llenar de orgullo. Seguramente muy pocas personas de nuestra tierra lo  conozcan. De ahí mi interés en  alojarlo en esta página de Internet. Siguiendo el ejemplo que Don Avelino Seijas cuando en su gran obra sobre Chantada nos cuenta magistralmente su historia, deberíamos exclamar con orgullo “si  ellos sintieron el orgullo de Chantada, es lógico que Chantada se sienta orgullosa de los Boanes”.

Pero no queremos terminar esta página sin hacer referencia a un pasaje de Don Manuel Murguía contenido en su “Diccionario de escritores gallegos”(4), donde vuelve a confirmar el origen de los Boanes en nuestra parroquia. Según dicho autor, en una lista de colegiales de Oviedo naturales de Galicia, tomada del libro Ms. de las Constituciones…se da  noticia de este colegial:

“153 Ferdinandus de Boan, Galecus, ex oppido de Sitios Lucensae diócesis, electus 25 sept. 1588, anno quinto sui ingressus Capitale totius magno consensu, et populi acclamatione…” 

Concluye Murguía diciendo “esto prueba que no todos los Boanes nacieron en la casa de S. Damean, cerca de Orense, como se asegura y nosotros lo hemos dicho también por no tener más datos».

Notas:

[1] Signatura “C. FONSECA, PROVISIÓN DE BECAS, S.H.431, Exp.8” https://arquivo.usc.es/ahus2/showImagenes/526349/#inline_content

[2] FERRO COUSELO, Jesús.- Gente llana con ventura.- Revista Auriense, tomo II.- 1972

[3] SEIJAS VAZQUEZ, Avelino.- Historia de Chantada y su comarca (Ensayo).- Servicio de Publicaciones.- Diputación Provincial de Lugo, 1979.

[4] MURGUIA, Manuel.- Diccionario de Escritores gallegos.- Compañel, Vigo, 1862.

HERVELLA VÁZQUEZ, José.- Un cronicón de origen orensano: la historia de Don Servando obispo de Orense (1770-1850)

SOUTO CABO, J.A.- A historia de Don Servando.- Santiago 2007

PELLIÇER DE TOVAR, Joseph.- Historia de Don Servando Obispo de Orense, traducida en Lengua Gallega, adicionada por Don Pedro Seguino obispo también de Orense que vivio era 1191, año 1153, trasladada de sus originales en letra gótica por Don Joseph Pelliçer y Tovar, año de MDCXLVI.- Biblioteca Nacional.

BALDOMOIR CABANAS, Xohán Xabier.- Historia da Literatura dos Séculos Escuros e do Prerrexurdimento.

 

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: