Os Boás son nosos (VII)

25-09-2018

ASCENSO, CONSOLIDACIÓN E DECLIVE DA FAMILIA BOAN.- A CONSOLIDACIÓN DA CASA DOS BOÁS:

Hasta agora vimos:

Os Boás son nosos.- Os oríxenes.

Os Boás son nosos (II).- Carta de dote e casamento de Fernando de Boán.

Os Boás son nosos (III).- Testamento de Isabel Arias de Sobrado y Argiz.

Os Boás son nosos (IV).- Testamento de Fernando de Boán.

Os Boás son nosos (V).- Os fillos dalgo están exentos de pagar o «voto de Santiago».

Os Boás son nosos (VI).- O ascenso da familia Boán.

Nesta páxina VII dedicada á devandita familia centrarémonos na consolidación da casa dos Boán, xa que, unha vez conseguido o éxito económico, Don Pedro Fernandez de Boan e Landecho centrou os seus esforzos en lograr o ennoblecimiento da familia, fixando como principal obxetivo a obtención do hábito da Orde Militar de Santiago.

arbol_engrandec.jpg

Esta labor, que comenzara no ano 1625 ca sua solicitude, non lle resultou nada fácil porque necesitou dous intentos e preto de vinte anos de loita constante co Consello de Ordes para conseguilo.

Hai que recoñecer que na concesión deste privilexio Don Pedro non tivo as facilidades que tiveron outros personaxes da súa época como por eemplo –permítasenos a licéncia- Don Fabrizio, príncipe de Salina, protagonista da coñecida novela de Tomasi de Lampedusa “O Gatopardo”, cando tratando de explicar a Don Calogero, alcalde de Donnafugata, os tradicionais privilexios da súa familia dicíalle “…porque si se lles antoxaba ser cabaleiros de Malta non tiñan máis ca levantar un dedo”.

Un retraso tan considerable foi atribuído polos seus detractores a probas falsas e inventadas, xa que en realidade non eran máis que uns advenedizos «gente llana y cristianos viejos sin hidalguía» que unicamente buscaban o ascenso social e que xamais poderían demostrar a súa condición de fillos dalgo, non sendo a súa pretendida orixe na Torre de Arcos máis que unha fantasía: “…que Don Pedro de Boan pretenda avito, siendo como es hombre llano, hijo de escrivano y nieto de dos clérigos… y, si pareçieren papeles en contrario desto, serían falsos, que tiene un hermano clérigo que los fabrica y no hay solar de Boán, que es un lugarçillo una legua de Chantada, y de allí no desciende hidalgo ninguno…

Anonimo.jpg
Escrito anónimo acusando a los Boanes de falsificar los papeles y señalándoles como «gente llana  y cristianos viejos sin hidalguía». FONTE:Archivo Histórico Nacional, OM-CABALLEROS_SANTIAGO,Exp.2874

A obsesión de Don Pedro era demostrar a orixe nobre dos seus antepasados, tanto por parte do seu pai como por parte materna. Este foi o motivo polo que no proceso de información que se levou a cabo para decidir sobre a súa solicitude de concesión do hábito da Orde de Santiago presentara todo tipo de documentos –testamentos, dotes matrimoniais, querelas, etc.- cos que poder demostrar a súa fidalguía.

Así presenta como proba unha querela interposta polo seu avó Fernando Fernandez de Boán, cura de Abruciños, ante a Real Audiencia da Coruña en 1573 na que denunciaba as agresións sufridas por a súa familia na pousa de Cacabelos por negarse a facer fronte ao pago do “voto de Santiago”, unha carga señorial que se recaudaba para o Cabildo da Catedral de Santiago e que non sólo era inxusto por sí mesmo sinon que seu pago supoñía que foras considerado como pechero.

Por eso Don Pedro ó negarse a pagalo quería deixar ben sentado o orixen noble da familia, que a facía exenta do pago de calquera tipo de gravame: “…del dicho Fernando de Boan y Temes de mucha calidad y nobleza decendiente de los Fernandez de Temes a donde tienen en tierra de Chantada su solar conocido con su torre y sus armas en un escudo de los Fernandez en lo alto de la puerta de la torre con su foso y çerca…”

Este especial interese por demostrar a orixe nobre da familia –neste caso da materna- percíbese tamén cando presenta como proba da súa calidade e fidalguía outra antiga querela interposta en 1569 pola familia Araujo contra o mosteiro de San Clodio e o seu priorato de Boveda, señor natural do lugar de Outeiro de Chacín, pola incautación dunha cabeza de gando debido á falta de pagamento da luctuosa, que según eles non lles correspondía por ser nobres:

BoiBermello
Querela interposta en 1569 por a familia Araujo, antepasados dos Boás, contra o mosteiro de San Clodio do Ribeiro por percepción irregular do dereito señorial da lutuosa. FONTE: Archivo Histórico Nacional, OM-CABALLEROS_SANTIAGO,Exp.2874

“El dicho Pedro Martinez teniente susodicho a persuasión del prior del monasterio de Boveda y abbad de San Clodio tomo e rresçevio a mi parte un buey color vermello de arada de valor de diez y seis ducados por lutuosa diciendo se debia lutuosa del lugar de Outeiro de Chazin de Varrio y la debia de Teresa Lopez de Arauxo y requiriendo e yntimidando a dicha mi parte que los hijos dalgo nobles en este Reyno de España no pagaban lutuosas ni otros tributos…”

Motivo por o que a Audiencia manda practicar unha información e decreta a suspensión inmediata do incautamento do animal, concluíndo na sua sentencia que os Arauxo eran persoas nobres: “Debemos declarar y declaramos a los padres abuelos y antepasados del dicho Juan Gonzalez de Araujo aver sido personas nobles e hijos dalgo … y le damos por libre de la dicha lutuosa y por esenpta la dicha su pousa de Outeiro…”

Esta loita para demostrar a súa condición de fillos dalgo continuou durante moitos anos e prolongouse durante o longo procedemento de concesión do hábito de Santiago que principiou no ano 1625, sendo o pretendente Don Pedro de Boán y Landecho e os responsables de instruir a información Don Tomás de Tovar y Guevara e o Licenciado Francisco Ocampo, proceso por onde pasaron numerosos testigos que declararon tanto a favor coma en contra da súa condición nobiliaria

Os comisionados comezaron o seu traballo en Ourense o 26 de novembro de 1625 xurando o seu cargo ante o corrixidor da capital, desde onde se desprazaron á terra de Amoeiro, permanecendo alí haste o 12 de decembro en que se trasladaron á terra de Chantada ata o día 19. Desde alí partiron a Simancas, e despois a Madrid onde finalizaron a súa actuación o 7 de Xullo en que presentarían ao Consello de Órdenes as conclusións do seu traballo.

IMG_20180722_134009_HDR_Red
Imaxe do cardenal Don Rodrigo de Castro, da casa de Lemos, fundador do Colexio da Compañía de Monforte e protector da familia Boán. (foto do autor).

Inmediatamente comezaron a examinar testigos mostrándose a maioría deles indiferentes por non ter coñecemento de que Don Pedro pretendese o hábito de Santiago, pero que ó ver que todos o tratan como fillo dalgo pensaron que o sería.

Don Diego de Lemos en cambio dixo que tanto o pretendente como o seu pai eran xente baixa e menuda en quen non hai ningún xénero de fidalguía, e que se as testemuñas declararon en contrario será porque “…se hizieron determinadas dilijencias con ellos…”, e que o avó era natural dun lugar chamado Boan, de onde lle vén o apelido, pero que non é descendente de ningunha casa solariega. O mesmo Don Diego de Lemos sabe por referencia de Don Diego de Oca, que foron os seus antepasados quenes outorgaron estas terras en foro a José Rigueiro de Erosa en 1518, e que no devandito lugar de Boan ” …no ai hidalgo ni lo a avido por ser de pocas casas y pajizas e gente labradora.”

O testigo Don Lope de Taboada e Ulloa di que o avó era clérigo e que oíra de todas as opinións, pero que en canto a que os Boás descendesen da a torre de Arcos “…no lo tiene por cierto, antes lo tiene por cosa de risa”…

Outros testimonios coinciden, ainda que lles costa decilo, en que o pretendiente non é fillo dalgo “… y todos dizen tan flojamente y con tanta gana de buscar salida para no dezir que no era hijo de algo por estas diligencias que se puede creer debe de ser que no lo es…” .

Opinaron istes testigos que é cousa publica que o pai do pretendente fora escribano en Melias porque o conde de Lemos lle dera o mordomo de Melias e escrivania conxuntamente pero que só quixera ó mordomo, cousa que non poideron confirmar os comisionados no seu desplazamento a Melias:“…todo el lugar ahecho dijo como avia sido alli escrivano y le conocieron exiviendo el titulo de escrivano…”

Don Alonso de Lemos corrixidor de Trujillo, outro dos citados a declarar, dixo que oira e tamén lera que “…hera atrevimiento que pretendiese abrir el pretendiente porque era de jente humilde y baja, y hombre a quien no se le conosçia un pariente noble en todo el Reyno de Galicia.”

Benito Rodriguez, escribano, dixo no seu testemuño que o pai do pretendente fora bastardo: “…su padre Fernandez de Boan era hijo de un clerigo ordenado de orden sacro y que esto lo save por lo aber oido assi a muchos en comun de aquella tierra estando alli a unas aberiguaciones de el Cabildo de esta Santa Iglesia como es en bano que es el testigo que no sabe aya en este linaje otra bastardia ni lo a oido ni entendido.”

Juan Perez de Noboa canonigo de Ourense dixo “…que sabia que el padre del pretendiente fue hijo de clerigo aunque no si fue bastardo o natural”.

O testigo Sebastián de Sanjurjo y Baamonde, familiar do Santo Oficio da Inquisición dixo con moi bon criterio “… que no sabe ni a oydo cosa de las que se le preguntan y que quando los dichos aguelo del dicho pretendiente ayan sido clerigos avrian avido a sus hijos y padre del pretendiente antes que fuesen clerigos, porque sino fuese ansi el oydor Boan tio del pretendiente no fuera colegial como lo fue de un colegio mayor de Salamanca…”por lo que “tiene a Don Pedro y a sus padres por hijos de algo notorios.”

A outro dos los testigos chamado Juan Enriquez Feijoo dixo que non lle cuadrabas as fechas dada a diferencia entre o outorgamento do testamento de Doña Isabel e a época en que o seu fillo fora nomeado para unha plaza no colexio de Santiago e que o levaba a sospeitar de que os papeis foran falsos para tapar a bastardía: “… fue bastardo el padre del pretendiente y lo fue la madre… y los papeles presentados para provar que la bastardia no es ansi pareçen falsos porque el testamento de la que dizen fue mujer de Fernando de Boan aguelo paterno del pretendiente…averse otorgado a ochenta años y la muerte seria entonçes, y consta de la fe del colexio de Santiago que en el no pueden recibir ningun colegial de mas edad que veinte y cinco años y menos de diez y ocho …que si fuera oy bivo el maestro Boan aun no tuviera sesenta años y el testamento a ochenta que se otorgo…”

Unha das máis significativas declaracións foi a prestada por Don Alonso de Noboa Villamarín, abade da veciña feligresía de San Ciprian de Rouzós, que non se debía levar muy ben con seu veciño Don Pedro porque o tiña entre os seus enemigos declarados, que dixo“… que ni al dicho Don Pedro Fernandez de Boan y Landecho ni otro alguno de sus padres o abuelo paterno y materno es hijo dalgo por aberlo oydo decir asi a la mayor parte de su feligresia … a los que les ayo decir que el dicho padre del dicho pretendiente pagaba pedidos y pechos a los quales se remite en todo…”

IglesiaStaUxia
A Eirexe de Santa Eugenia de Asma na actualidade. No centro o castro de Sta. Eugenia. Detrás o Val do Asma e ó fondo a Serra do Faro (Foto do autor).

Na polémica visita á igrexa de Santa Eugenia de Asma, Chantada, realizada a mediados de decembro de 1625, freguesía de nacemento da principal xeneración dos Boás, non puideron entrevistarse co cura titular por atoparse vacante, pero sí poideron examinar un libro de pergamiño ainda ben con moitas irregulares como follas en branco, asentos de bautismo sen o nome dos bautizados, etc., o que fixo que sospeitaran que poidera estar falsificado polo que decidisen copiar o seu contido “á letra” para deixar testemuño máis cabal da situación, tal como se recólle a continuación:

“partimos de la Torre de Arcos para Santa Eugea (Nota á marxe). En este dicho lugar de Torre de Arcos partimos en cumplimiento de nuestra comission a la iglesia y feligresía de Santa Eugea Dasma por quanto esta la genealogia con la que los abuelos paternos tienen en esta feligresía y en la de San Salvador de Brigos su naturaleza = por lo qual luego que llegamos a la dicha feligresia de Santa Eugea procuramos y pedimos por el cura y abad della y dixeron que la iglesia estaba de vacante y que se serbía por un capellan, al qual no hallamos y procurando las llabes nos las dieron y entramos en la iglesia y detrás de un altar sacamos un libro de cuartilla en pergamino que tenía su principio desta manera = Partidas del libro de Santa Eugea Dasma (Nota á marxe) Libro de la iglesia de Sancta Eugenia Dasma siendo abad y clerigo Albaro Lopez en este año de mil y quinientos y treinta y tres años, y luego consecutivamente estan las partidas siguientes, las quales por ser pocas trasladamos todas en este pliego a la letra en veinte días del mes de agosto deste dicho año vele y case a Ruy Ledo con Maria de Brigos e foron padrinos Estebo Ledo cabaleyro y escudeiro, y Juan de Centulle Fidalgo yo firmo = y una firma que dice Albaro Lopez clerigo y consecuentemente = Casamiento de Fernando de Boan con Ysabell Albarez Arias (Nota á marxe) En treynta dias del mes de agosto del dicho año de mil y quinientos y quatro años casé y velé al señor Fernando de Boan fillo del señor Juan Fernandez de Boan y de Mayor Fernandez de Sobrado y Moure señores Lope Gomez clerigo y Sancho de Ulloa y Lopo de Carreira clerigo y lo firmo =Albaro Lopez clerigo = y tras esta otra que dice = Baptismo de un hijo de los dichos  señores de Boan (Nota á marxe) A los primeros días del mes de mayo de mil y quinientos y treynta y cinco años bautice un fillo del Señor Fernando de Boan y su Muller Isabel Albarez Arias de Sobrado fueron sus padrinos el señor Sancho de Ulloa y Lopez Gomez clerigo y la señora María de Moure y otros y la firme de mi nombre = Albaro Lopez clerigo = Otra que dice = A seis dias del mes de mayo se baptiço un fillo de Juan de Viana y de sua Muller María de Viana foron seos padrinos Pedro Diaz y María de Dios = Albaro Lopez clerigo = Otra en treynta de setiembre casei y belei a Rodrigo de Bembibre con Constança Rodríguez foron sus padrinos Albaro de Aspai y Maria Rodriguez y lo firmo = Albaro Lopez clerigo = A siete dias del mes de otubre de mil y quinientos y treinta y siete años bautice a Elbira de Brigos filla de Pedro de Brigos y Ysabel de Brigos padrinos foron Juan Rodriguez y Maria de Sitios vecinos de Sitios y otros, y lo ofirmo =Albaro Lopez clerigo=Baptizose otro hijo de los dichos señores de Boan (Nota á marxe) En veintitrés dias del mes de agosto de mil y quinientos y quarenta años yo Albaro Lopez clerigo bautice un fillo del señor Fernando de Boan y de sua Muller la señora Ysabel Albarez Arias de Sobrado foron sus padrinos el señorFernan Perez Noguerol y Ruy Perez y la señora Maria Henrriquez y Leonor de Sobrado y otros lo firmo =Albaro Lopez clerigo = A seis dias del mes de setiembre de mil y quinientos y cuarenta años velei y casei a Rodrigo Ledo con Maria Tereysa Rodriguez foron padrinos y testigos el señor ilustrisimo Fernando de Boan y señora Ysabel Albarez Arias de Sobrado y Pedro Lopez y Diego Fernandez –Albaro Lopez clerigo = Baptizose una hija de Fernando de Boan que se llamo Sicilia Fernandez de Boan (Nota á marxe) A cinco dias del mes de junyo de mil y quinientos y cuarenta y cinco años bautice a Sicilia Fernandez de Boan filla del señor Fernando de Boan y señora Ysabel Albarez Arias de Sobrado sua muller foron padrinos Bastian de Aspay y Juan de Aspay y Maria Lopez de Somoça y lo firmo Albaro Lopez clerigo = En once días del mes de junyo de mil y quinientos y cuarenta y cinco casei a Fernando de Sitios con Maria Fernandez foron padrinos y testigos Juan Ledo y Pedro Rodriguez y Catalina de Paduda y Juan Ledo y otros y lo firmo Albaro Lopez clerigo = de las quales partidas que van aquí sacadas a la letra sola en la penultima se le puso nombre al bautizado que se llama Sicilia Fernandez de Boan que hoy vive viuda de Pedro de Aspai familiar del Santo Oficio – Y hasta el año de mil y quinientos y nobenta y dos no ai cosa escrita en el dicho libro y ai tres oxas en blanco desde la ultima partida que asentamos hasta donde comienza, libro de los bautiçados del año de nobenta y dos y nobenta y tres, y que las hojas que tiene escritas todas estan firmadas de Alonso de Noboa = Y después de muchas ojas en blanco ay otras cinco tambien de baptismos firmadas del dicho Alonso de Noboa y después ai otras muchas en blanco = después de las quales en menos de una hoja ay seis asientos de difuntos desde el año de nobenta y dos que dice entro por cura el dicho Alonso de Noboa. Y en fe de ello confirmamos en dicho dia mes y año.”(Firmado Don Tomás de Tovar y Guevara y el Licenciado Ocampo). 

Os comisionados, ainda que manifestaron ó Consello que faltaban por examinar alguns testigos, pediron aclaración para saber se continuaban co seu labor antes de proceder á resolución definitiva: “…faltan por examinar…a los quales no examinamos hasta dar quenta a V.A. y que (deteriorado) venga  por los lugares donde estan y vea lo que conviene y nos ordene en orden a si los encaminaremos o no y que Dios de a V.A. felices años = En Madrid en siete dias del mes de Julio de mill y seiscientos y veinte y seis años.” e concluíron que o pretendente non era fidalgo porque non había dúbida de que os seus avós eran clérigos e que o seu pai foi escribano.

Pero houbo outros factores que influiron negativamente no recoñecemento de Don Pedro como acreedor ó hábito de Santiago como que no século XVII os requisitos para acceder ao hábito eran moi estritos xa que os intereses entre a Coroa e o Consello de Ordenes estiveron sempre en confrontación. A Coroa tiña a necesidade de premiar os servizos prestados mediante a concesión do hábito, pero o Consello de Ordes quería asegurar unha orde nobiliario baseándose en criterios moi pechados como que os pretendentes debían probar a súa fidalguía en catro xeracións anteriores e demostrar que non desenvolveran calquera oficio dos considerados indignos, como sería o caso do oficio de escribano supostamente desempañado polo pai de Don Pedro, ou o de clérigos por algúns dos seus antepasados. O caso é que a Don Pedro Fernandez de Boán e Landecho tras serlle denegada a concesión do hábito nun primeiro intento, non se amilanou e grazas a súa tenacidade e a súa loita constante pudo conseguir que finalmente se lle concedera. Eso sí, facendo moitos recursos e presentando todo tipo de solicitudes e documentos, denunciando implacablemente aos seus inimigos:

[citándoos]…y asi presumo que todos los dichos enemigos se habrán juntado assi en esta parte como en Galicia los de alla para calumniarme y haberme dado el mal y daño que pudieron para que mi honrra se detenga, a que V.A. no debe dar lugar, ni attender a sus passiones maliçias y ynvidias…”, e insistindo unha e outra vez na súa calidade e na súa honra, desterrando calquera viso de sospeita de bastardía:

“digo que Pedro Fernandez de Boan y Sobrado mi padre natural que fue del lugar de Sitiôs media legua de la villa de Chantada en la feligresia de Santa Eugenia Dasma…fue hermano entero de padre y madre de legitimo matrimonio del licenciado Juan Fernandez de Boan…de Don Fernando de Boan magistral de Badajoz… entrambos mis tios de quien soy heredero…fueron hijos legitimos del matrimonio que contrajeron Fernando de Boan y Ysabel Arias de Argiz y sobrado (no obstante que después de muerta la susodicha fue clerigo de missa en San Juan de Abruciños)…”

Todo iso fixo que mantivese viva a esperanza de que a súa pretensión lle sería recoñecida algún día a pesar dos cuantiosos gastos que este proceso supoñíalle:

“… que por maliçia de sus enemigos a gastado mas de dos mill ducados en sus pruebas en dos vezes que se fue a ellas al Reyno de Galicia por habelle oppuesto la dicha bastardia…”

Os seus inimigos quixeron atribuír ao seu pai en exercicio de escribano como un grave impedimento para a concesión do hábito, e que Don Pedro e varios testigos rexeitaron en todo momento:

“que al dicho su padre el conde de Lemos, le dio la mayordomía de su villa de Melias y sus tierras, con el titulo de la escribanía para que la pudiesse dar y arrendar a quien quisiesse como la dio a Antonio Lorenço escrivano quedandose el con el cargo de mayordomo…”

Este procedimento pronto se resolveu grazas aos bos oficios do embaixador ante a Santa Sé que conseguiu a dispénsa da súa Santidade e o hábito de Santiago puido ser exhibido finalmente como un auténtico trofeo ante os seus inimigos desde o ano 1642:

“Despachese titulo de Caballero de la Orden de Santiago a Don Pedro Fernandez de Boan y Landecho natural de Orense en el Reyno de Galicia, inserto en Breve de Su Santidad que va aquí en el Consejo de 8 de abril de 1842 años.”

Mentras se decidía a concesión ou non a Don Pedro o desexado hábito de Santiago, aínda tivo tempo Don Pedro de engrandecer a súa liñaxe mediante a mellora da antiga pousa de Cacabelos convertida agora en “Palacio de San Damián de Buenavista” e mediante a adquisición de máis terras e vasallos como as comparadas en 1634 ós seus protectores os condes de Lemos en terra de Caldelas xunto coa súa xurisdición civil e criminal, que máis tarde serían cambiadas por outras máis inmediatas ao seu solar, pasando así a denominarse “Señor dos cotos de Rouzós, Loureiro e Fuentefría”.

CasaBoan
Casa e escudos dos Boán na actualidade.- Praza do Ferro, Ourense. (foto do autor).

O caso é que no “padrón calleita” celebrado no ano 1633 os Boás aparecían xa como xente fidalga que vivía na rúa Corredera de Ourense, lugar de emplazamento da nova e flamante «Casa de Boán» construída na capital, onde figuraban os escudos do seu apelido:

“…nombraron por empadronadores a Juan Balexo y Mateo Perez ombres buenos, y veçinos della los quales juraron a Dios nuestro señor y una cruz de que bien y fielmente haran susodichos y cumpliran con las obligaciones del Y luego hiçieron el dicho padron puerta a puerta como se manda por las dichas reales proviçiones y se hizo en la forma siguiente Poniendo los hidalgos por hidalgos Los pecheros por pecheros Los exentos, por exentos, las biudas por biudas, en la forma que refieren las reales provisiones de Su Magestad y señores alcaldes de hijos dalgo de la Real Chancilleria de Balladolid que estan por cabeza del dicho Padron = Y en la calle de la Corredera donde bive Don Pedro de Boan esta la partida siguiente—– Don Pedro de Boan Hidalgo que fueron continuando los demás veçinos y acava el dicho Padron lo siguiente = Con lo qual se acavo el dicho empadronamiento de todos los veçinos desta ciudad callehita sin dexar ni exceptuar, ninguno, y los dichos hombres buenos juraron haber echo el dicho empadronamiento bien y fielmente sin fraude alguno…”

Transcurridas dúas xeracións trataron os Boás de recuperar as terras do coto de Abruciños, así como sobre varios outros lugares daquel contorno que estaban baixo o dominio do mosteiro de San Clodio do Ribeiro, e que consideraban lles pertenecían basándose na maraña de documentos que según algúns autores elaborara o seu antepasado o licenciado Don Juan Fernandez de Boán, pero que se convertio nun pleito que lles supuxo un grande custo económico e que quizáis marcase o inicio da sua decandencia.

FONTES:

Archivo Histórico Nacional, OM-CABALLEROS_SANTIAGO,Exp.2874

Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela.- C. FONSECA, PROVISIÓN DE BECAS,S.H.431,Exp.8

POR Don Antonio del Barrio en pleyto CON Doña Iosefa de Boan, y su marido, y curador.- Biblioteca Nacional, PORCONES.

FERRO COUSELO, Jesús.- Gente llana con ventura.- Revista Auriense, tomo II.- 1972

SEIJAS VAZQUEZ, Avelino.- Historia de Chantada y su comarca (Ensayo).- Servicio de Publicaciones.- Diputación Provincial de Lugo, 1979.

MURGUIA, Manuel.- Diccionario de Escritores gallegos.- Compañel, Vigo, 1862.

HERVELLA VÁZQUEZ, José.- Un cronicón de origen orensano: la historia de Don Servando obispo de Orense (1770-1850)

SOUTO CABO, J.A.- A historia de Don Servando.- Santiago 2007

PELLIÇER DE TOVAR, Joseph.- Historia de Don Servando Obispo de Orense, traducida en Lengua Gallega, adicionada por Don Pedro Seguino obispo también de Orense que vivio era 1191, año 1153, trasladada de sus originales en letra gótica por Don Joseph Pelliçer y Tovar, año de MDCXLVI.- Biblioteca Nacional.

BALDOMOIR CABANAS, Xohán Xabier.- Historia da Literatura dos Séculos Escuros e do Prerrexurdimento.

FRONDA.- Voandira do Arquivo Histórico Provincial de Ourense.- Os arquivos da fidalguía (I e II).- Os Libros Tombos da familia Boán.

 

Ir a:

Os Boás son nosos.- Os oríxenes da familia Boán.

Os Boás son nosos (II).- Carta de dote e casamento de Fernando de Boán.

Os Boás son nosos (III).- Testamento de Isabel Arias de Sobrado y Argiz.

Os Boás son nosos (IV).- Testamento de Fernando de Boán.

Os Boás son nosos (V).- Os fillos dalgo están exentos de pagar o «voto de Santiago».

Os Boás son nosos (VI).- O ascenso da familia Boán.

 

Anuncio publicitario
A %d blogueros les gusta esto: